zondag 29 december 2013

Johannes 15:11 - Blij-blijvend

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 22 december 2013

Johannes 8:12b - Licht van de wereld

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 15 december 2013

Johannes 4:14 - Stroom van zegen

[maar] wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 8 december 2013

Kolossenzen 2:2b-3 - Kracht, wijsheid en kennis

Christus in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Jezus Christus is niet zomaar iemand. In Hem is kracht, wijsheid en kennis. De Bijbel laat dit op verschillende plaatsen zien. De vechtverzen van deze week en vorige week zijn er een voorbeeld van:

Voor Joden en heidenen is Jezus Christus Gods kracht en Wijsheid:
[Maar] voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid (1 Korinthe 1:24, NBV)

Ook in het Oude Testament komt dit al naar voren. Bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja:
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5b, HSV)

Wat wij hier op aarde over Hem in de Schriften lezen wordt ook bevestigd door engelen, wezens (ook vertaald als dieren) en ouderlingen/oudsten:

En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de levende wezens en de oudsten, en hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, roepende met grote stem: waardig is het lam dat is geslacht om te ontvangen de kracht, de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de glorie en de lof! (Openbaring 5:11, Naardense Vertaling)

Wat kunnen we met deze Bijbelteksten?
In de eerste plaats: ze geloven.

En verder?
Reageer!

zondag 1 december 2013

1 Korinthe 1:24 - Wonderlijk, Raad, Sterke God

[Maar] voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 24 november 2013

Filippenzen 1:21 - Alles voor Hem

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 18 november 2013

Openbaring 21:23 - Niet Eindhoven

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...


De Bijbel vertelt over wie God is. In het Oude Testament vind je Psalm 84 waarin geschreven staat: God, de HEERE, is een Zon en Schild (vers 26, SV). In het Nieuwe Testament staat over God geschreven Dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis (1 Johannes 1:5', WV95).

De profeet Jesaja schreef over een stad die deze naam krijgt: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël (Jesaja 60:14, HSV) Is het dezelfde stad als in het Bijbelboek Openbaring? Het lijkt erop: in hoofdstuk 60 klinken positieve woorden over deze toekomstige stad. Ook schrijft Jesaja over het licht in de stad:  De zon zal voor u (de stad) niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad.

Dat sluit prachtig aan bij het Bijbelboek Openbaring in het Nieuwe Testament waar staat dat het nieuwe Jeruzalem geen zon en maan nodig heeft, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. Het Lam is Jezus Christus, de Zoon van God. Ofwel God zelf.

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Uit: Glorieklokken, lied 52

zondag 10 november 2013

Openbaring 21:22 - Waar ben je?

En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
(Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Uit: Glorieklokken, lied 52

zondag 3 november 2013

Openbaring 2:10 - Wees niet bang

Vrees niet het lijden dat u te wachten staat. [...] Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 27 oktober 2013

Romeinen 5:10 - Verzoend, gered, behouden

Want als wij als zijn vijanden
met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
zoveel te meer zullen wij,
verzoend,
worden gered in zijn leven..
(Naardense Vertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 20 oktober 2013

Romeinen 5:9 - Bevrijd van

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 13 oktober 2013

Romeinen 1:16 - Voor iedereen

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 6 oktober 2013

Psalm 139:23-24 - Kijk en onderzoek

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 29 september 2013

Psalm 139:6 - Ik kan er niet bij

Dit kennen - het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Het is niet te begrijpen dat God mij kent zoals er in Psalm 139 beschreven staat.

JHWH, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, JHWH, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.
(naar HSV)

De schepper van het heelal kent al mijn activiteiten, al mijn woorden, zelfs mijn diepste gedachten schrijven de kanttekeningen van de ESV. Dat God mij zo kent, dat vindt David, de dichter van deze psalm te verheven, te wonderlijk: "Ik kan er niet bij." Bijzonder, dat de allerhoogste God van dit heelal mijn diepste gedachten en al mijn daden kent en doorziet!

Dat God mij zo kent, dat kan geweldig voelen. Hoor je bij God, dan kunnen deze verzen echt bemoedigen en vreugde geven. Gods bescherming en mijn verlossing door Zijn Zoon Jezus; wat een voorrecht, wat een vreugde!

"O, welk een vreugde, vreugde, vreugde; O welk een vreugde,
een kind van God te zijn. Welzalig die zich is bewust, Dat Jezus
vrede geeft en rust. Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ."
Refrein uit O, liefde Gods oneindig groot van Joh. de Heer

maandag 23 september 2013

Psalm 139:5 - Alomvattend

U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 15 september 2013

Psalm 139:4 - Ten volle

[Want] er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 8 september 2013

Psalm 139:1b-2 - Door en door bekend

HEER, U doorgrondt mij en kent mij, U kent mijn zitten en opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 1 september 2013

Psalm 127:1 - Tevergeefs zonder Hem

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
(NBV en HSV)

Diverse vertalingen...

maandag 26 augustus 2013

Openbaring 21:5a - Nieuw en meteen betrouwbaar

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren.
Deze week een Bijbelvers uit november 2009.


maandag 19 augustus 2013

Openbaring 21:4a - Geen tranen

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren.
Deze week een Bijbelvers uit  november 2009 en een extra artikel incl. gedicht.

zondag 11 augustus 2013

Psalm 37:7a - Kalme stilte

Wees stil voor de HEER, kijk naar Hem uit.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren. Deze week een Bijbelvers uit november 2012.


De dichter David geeft een boodschap door: Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen (Psalm 37:5, NBV). In het vechtvers van kortgeleden staat dit zelfde vers in de Statenvertaling: Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Een paar verzen verder staat geschreven: Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem (HSV).

Op het moment dat de farao dichtbij het volk van Israël komt wanneer dat volk onder leiding van Mozes vanuit Egypte vertrekt, spreekt Mozes. Hij roept de mensen van zijn volk op tot vertrouwen in Jahweh, hun God, en zegt hen: De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Stilte kan ongemakkelijk voelen. Toch klinkt vanuit de Bijbel een oproep om stil te zijn voor God. Blijkbaar wil God ons soms stil hebben. Want: kan God door ons heen spreken? Kan God door ons heen handelen? Het blijkt uit de genoemde teksten hierboven: we mogen (soms?) stil zijn om Hem Zijn werk te laten doen.

zondag 4 augustus 2013

Jeremia 1:12b - Uitkomen

Ik waak over Mijn woord om dat te doen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren. Deze eerste keer een vechtvers uit december 2009.


De Heere God zegt tegen Jeremia dat Hij wakker zal zijn over Zijn woord. Dat "wakker zijn" wordt in verschillende vertalingen vertaald met waken of de wacht houden. In de NBV wordt het echter vertaald met zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Dit slaat terug op vers 11, waar God vraagt: Wat ziet gij, Jeremía? En ik (=Jeremia) zeide: Ik zie een amandelroede.

De vertaling hierboven sluit denk ik mooi aan bij de (enigzins hertaalde) kanttekening van vers 12 uit de Statenvertaling: "Zoals de amandelboom vroeg, wakker en vlug bloeit en vruchten voortbrengt, alzo zal Ik vlijtig, naarstig en wakker zijn om Mijn woord over de Joden snel te volbrengen. In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt, dat wij in onze taal niet zo kunnen vertalen, alsof men zou zeggen: Ik zal amandelboomsgewijze wakker zijn, of zoals de amandelboom daarvan de naam heeft dat hij wakker is om vrucht te dragen, zo zal Ik snel Mijn woorden laten uitkomen."

Niet alleen toen, ook nu is God wakker over Zijn Woord/waakt Hij over Zijn Woord/houdt Hij de wacht bij Zijn woord. Gods uitspraken en beloften vervallen dus niet! Hij zal uitvoeren wat Hij heeft gesproken.

maandag 29 juli 2013

Galaten 6:9 - Beloning

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 21 juli 2013

Galaten 6:2 - Gedeelde drukkende lasten

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Is tijdens een trektocht de bepakking te zwaar door een blessure, dan is het erg prettig dat een ander de last kan dragen. Of dat meerdere personen zorg dragen voor de bepakking.
De apostel Paulus schrijft aan de gemeenten van Galatië om elkaars lasten te dragen en daarmee de wet van Christus te vervullen.

De uitleg in Het Leven zegt hierover dat niemand het gevoel mag hebben dat het niet zijn taak is om anderen te helpen. "Het lichaam van Christus - de wereldwijde Gemeente - werkt alleen goed als de leden samenwerken voor het gemeenschappelijke doel". Dat betekent dus binnen de kerkelijke gemeente, binnen christelijke verenigingen, binnen huwelijken, binnen vriendengroepen enzovoort. We hebben een taak, geen Oud-Testamentische wet.

Zou dit verwijzen naar Christus oproep om elkaar lief te hebben als onszelf?: heb uw naaste lief als uzelf. (Mattheus 22:39b, NBV)

zondag 14 juli 2013

1 Korinthe 15:58 - Niet tevergeefs

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 7 juli 2013

Psalm 119:16 - Heilig verheugen

Bij uw ínzettingen zoek ik verkwíkking, ik zal uw wóord nóoit vergéten!
(Naardense Vertaling )

Diverse vertalingen...

zondag 30 juni 2013

Psalm 118:14 - Een kracht en lied tot behoud

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 24 juni 2013

Psalm 118:6 - Ik ben niet bang

De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 16 juni 2013

Psalm 105:4 - Nodig

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 9 juni 2013

maandag 3 juni 2013

Jakobus 4:7 - Onderwerp je en overwin

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

De gelovige is gezeten in de hemelse gewesten (Efeze 1 en 2). Dat betekent dat we een positie hebben die we misschien nauwelijks kunnen beseffen. Boze machten zijn ons onderworpen omdat we met Christus boven hen gezeten zijn. We hebben overwonnen omdat Christus overwon. Terwijl de de duivel rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden, hebben we - God dank! - overwonnen! Leve de Zoon! (1 Petrus 5:8, WV95)

God wil onze hartstocht. De brief van Jakobus laat dat zien in hoofdstuk 4. Hartstocht en onderwerping aan Hem: onderwerp u aan God en bied weerstand aan de boze.

Gelukkig geeft diezelfde God de macht en geloof om de boze te weerstaan: Wederstaat hem, vast in het geloof. (1 Petrus 5:9a, NBG51)

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels (Efeze 6:10-11, NBG51)

Neil Anderson schrijft bij deze tekst uit Jakobus een kort gebed in zijn boek elke dag in Christus: "Liefdevolle Vader, dank U dat U mij zo'n geweldige autoriteit heeft gegeven. Help me om niet bang te zijn deze autoriteit te gebruiken voor mezelf en voor anderen."

God helpt ons, we hoeven niet bang te zijn voor de nederlaag.
Hij is onze almachtige Vader.

zondag 26 mei 2013

Jakobus 1:22 - Daders in vrijheid

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 20 mei 2013

zondag 12 mei 2013

Johannes 15:7 - Schatkamer

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 5 mei 2013

Psalm 34:8 - Veilig in de burcht

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 28 april 2013

Psalm 34:5 - Altijd ergens

Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 21 april 2013

Psalm 34:4 - Prijzen en verhogen

Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen.
(Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 16 april 2013

Psalm 34:3 - zachtmoedig en blij

Bij de Ene prijst mijn zíel zich gelúkkig,- mogen gebukten het hóren en zích verhéugen!
(Naardense Vertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 8 april 2013

Psalm 34:2 - Altijd prijzen

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 1 april 2013

Johannes 11:25b-26a - Jezus IS de opstanding

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 19 maart 2013

Johannes 10:29 - Alles te boven

Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

vrijdag 15 maart 2013

Download 2013

De vechtverzen voor de eerste helft van 2013 staan online!
Ze zijn te downloaden vanaf www.vechtvers.nl

Download uw PDF om vechtverzen op te halen of nieuwe op te zoeken; aarzel niet en leer uw Bijbel!


Gratis PDF


woensdag 13 maart 2013

Johannes 10:28 - Beslist niet

We hoeven niet ons zelf te bewijzen voor God, we zijn al in Zijn hand. Francis Chan schrijft in De vergeten God over op afstand blijven van God na het doen van zonde: "Door een poosje helemaal volgens de Bijbel te leven, wilde ik bewijzen dat ik spijt had van wat ik gedaan had. Ik wilde eerst zoveel mogelijke goede daden doen voordat ik weer aan mijn relatie met Hem werkte. Ik wilde dat God zou zien wat een goede dienstknecht ik was. Daarna voelde ik me goed genoeg om weer met God te praten. Maar God wilde geen goede slaaf [...] Hij wil een vertrouwelijke omgang."

We mogen God vertrouwen, Hij schrijft zelf: zij zullen beslist niet verloren gaan. Prijs Hem!

zondag 10 maart 2013

Johannes 10:28 - Veilige handen

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 3 maart 2013

Johannes 10:27 - Stemherkenning

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

woensdag 27 februari 2013

Spreuken 3:11-12 - Ouderwetse tucht

In Hebreeën 12:5-6 zijn de vechtverzen uit Spreuken 3 terug te vinden:

En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. (HSV)

Vermaning en bestraffing mogen niet populair klinken, blijkbaar vindt God het belangrijk: Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. (Hebreeën 12:7-8, HSV)

De kanttekeningen uit Het Leven vertellen dat God de bron van liefde is en dat straf/tucht te maken heeft met onze groei: "Hij straft ons niet omdat Hij ervan geniet, maar omdat Hij grote zorg heeft over onze ontwikkeling."

De conclusie is dat zo'n bestraffing/tuchtiging/vermaning dus enorm pijn kan doen. Het is "gewoon niet leuk meer" om mee te maken. Maar Gods plannen zijn blijkbaar gericht op onze groei en ontwikkeling. Bovendien bewijst het dat we een kind van God zijn.

Het doet denken aan de wijnbouwer/landman uit Johannes 15. Die zorgt voor goede vrucht; in Johannes 15:2b staat En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. (WV95)

Waarom dus correctie/tucht, waarom? Om rein voor God te leven en vrucht voor Hem te dragen.
Dat is toch ook mijn doel?

maandag 25 februari 2013

Spreuken 3:12 - Correctie

want wie Hij liefheeft wijst de HEER terecht, zoals een vader dat doet met zijn geliefde zoon.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 17 februari 2013

Spreuken 3:11 - Gehoorzaam leven

Versmaad een vermaning van de Ene niet, mijn zoon,- wees niet verdrietig over een kastijding door hem
(Naardense Vertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 12 februari 2013

1 Timotheüs 4:12 - Voorbeeldig geloof

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zaterdag 2 februari 2013

1 Tessalonicenzen 5:18 - Uw wil geschiede

Dank [God] in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 28 januari 2013

dinsdag 22 januari 2013

Jesaja 43:2b - Vuurvast

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 13 januari 2013

Jesaja 43:2a - Continu een reddingsboei

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 7 januari 2013

Jesaja 43:1 - Bekend en verlost

Maar’, zo spreekt de HEER, uw schepper, o Jakob, die u, Israël, heeft gevormd, ‘wees niet bang, want Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 1 januari 2013

Jesaja 41:10 - Met God 2013 in

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...