maandag 30 augustus 2010

2 Korinthe 9:6-7 - Blijmoedig en dankbaar geven

SV HSV
En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
andere vertalingen

Het is goed om te geven. En dan met liefde voor de ontvanger en voor God. Want hoe meer de christen geeft, hoe meer de ander reden heeft om God te danken. Lees hiervoor eens vers 11 en 12 van dit hoofdstuk.

Wat heb je van God ontvangen? De christen die gelooft in Jezus Christus, weet en gelooft dat God voor hem of haar Zijn Zoon gegeven heeft. Jezus Christus stierf aan het kruis en dat is het grootste geschenk wat we kunnen krijgen.


God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! (2 Kor. 9 vers 12, HSV)


Wat hebben we nog meer nodig? Als we kunnen geven, laten we het dan blijmoedig doen.

 

zaterdag 21 augustus 2010

Psalm 4:5 - Wees boos en zondig niet

SV HSV
Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Niet in online Herziene Statenvertaling
andere vertalingen

Vrij vertaald met behulp van het computerprogramma ISA, de kanttekeningen in de SV en de ESV en de Bijbelvertalingen die te vinden zijn achter de link andere vertalingen, hierboven, staat er in het vechtvers deze week:

Wees ontsteld / boos
en zondig niet.
overdenk in je hart,
bij het aanliggen / op je bed
en wees stil


Het is een Bijbels advies uit van David, de dichter van deze psalm. Het is goed om je af te vragen of je werkelijk boos moet worden. Het kan heel snel tot zonden leiden. Die zonden kunnen voorkomen worden door te overdenken en stil te zijn. Boos worden mag zegt de Bijbel, maar traag tot toorn zijn zoals in dit vechtvers staat en Jakobus ook schreef, zijn ook absoluut het overdenken waard:

Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. (Jakobus 1:19b-20, SV)
Meer hierover: Langzaam zijn

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid (Efeze 4:2, HSV)
Meer hierover in dit artikel: Bewust boos

zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. (Psalm 1:2, SV)

 

zaterdag 14 augustus 2010

Psalm 1:5-6 - De grote scheiding

SV HSV
Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan. Niet in online Herziene Statenvertaling
andere vertalingen

Aan het einde van het leven van de rechtvaardigen en goddelozen volgt een grote scheiding. De vechtverzen van deze week laten de lezer bedenken dat die scheiding leidt tot een eeuwig gelukkig leven met God en een eeuwig bestaan zonder God.

Het oordeel dat komt over de goddelozen kan al tijdens dit leven plaatsvinden, maar zal zeker plaatsvinden wanneer ze na hun dood voor God als rechter zullen staan. Met als uiteindelijke straf het vergaan van het pad: het eindigt, maar niet in de hemel. Misschien had C.S. Lewis dit in gedachten toen hij zijn boek De grote scheiding schreef. Hij beschrijft in dit boek dat hemel en hel absoluut niet bij elkaar passen.

Tegenover het einde van de goddelozen staat het heerlijke lot dat te wachten staat op de rechtvaardigen. Dit zijn de mensen die God uitgekozen heeft om bij Hem te komen. Hij kent ze en zij kennen Hem! Lees daarvoor eens Psalm 139 en Psalm 31.

Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden gekend (Psalm 31:8, SV)

Het blijft Amazing grace dat Hij ons kent!

 

zaterdag 7 augustus 2010

Psalm 1:3-4 - Vrucht dragen

SV HSV
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind heendrijft. Niet in online Herziene Statenvertaling
andere vertalingen

Een boom in een droog klimaat heeft het niet zwaar wanneer er vlakbij water is. De bladeren vallen niet af door droogte en het is voor die boom makkelijker om vruchten te geven. In de vechtverzen van deze week wordt de gelovige vergeleken met zo'n boom. Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft onder meer over deze gelovige "dat hij door de genade van God geplant is".

De vraag is, wat wordt bedoeld met het water waaraan de boom staat? Is dit het volbrengen van de Woorden van God: het houden van Zijn wetten? Psalm 1 gaat in op het vervullen van de wet door jezelf actief aan die wet te houden. Of is dit het dagelijkse tot je nemen van geestelijk voedsel: zoals Bijbellezen en gebed? Of allebei? Vergelijk het eens met Johannes 15.
In ieder geval doet het denken aan het Levende water, dat Christus zelf is. Bij het Levende Water in de buurt zijn ("geplant zijn") is iets door God zelf gedaan, een geschenk van Hem. Ook de profeet Jeremia schreef over de geplante boom aan het water.

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. (Jeremia 17:7-8, HSV)

Een boom staat stevig in vergelijking met rondvliegend kaf. Kaf is het omhulsel van graankorrels, dat overblijft na het dorsen. Het is zo licht dat de wind het weg kan blazen. Kaf zijn, of een boom, dat is een groot verschil. Het Levende water lest de dorst, het is zo heerlijk! Het zorgt voor de vruchten en die kunnen een zegen zijn voor mensen om je heen. Ze zijn bedoeld als verheerlijking van God. Hoe meer vruchten, hoe meer God wordt verheerlijkt!

donderdag 5 augustus 2010

Psalm 1:1-2 - Mediteren

Psalm 1 is het begin van het Bijbelboek Psalmen. Het laat zien dat degenen die God willen volgen en aanbidden, van harte zijn wet moeten omarmen. Dat geeft ook een heerlijk vooruitzicht:

de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. (1 Timotheus 4:8b)

Het zijn echt gezegende mensen, welgelukzalige mensen.

De opsomming van het kwade in vers 1 van de vechtverzen van deze week, laat zien dat de genegenheid voor de zonden steeds groter wordt. De afdwalende christen wandelt eerst (hij luistert naar de raad van de goddelozen), daarna staat hij (misschien staat hij stil en denkt hij over de aantrekkelijkheid van de zonden) en vervolgens zit hij in de stoel van de spotters. Hij voelt zich daar blijkbaar thuis... Psalm 1 laat aan het einde zien dat het met zondaren verkeerd afloopt.

De psalm laat ook zien dat God de gelovige Israƫliet van toen en de christen van nu, kent. Die ware gelovige mediteert: die persoon was destijds en is vandaag de dag bewust bezig met het lezen en kennen van Gods Woord. Misschien een bemoediging om vechtverzen te (blijven) leren?