dinsdag 28 februari 2012

Psalm 30:5 - Looft Zijn heilige naam

HSVSV
Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. Psalmzingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.
andere vertalingen

zondag 19 februari 2012

Filippenzen 4:6-7 - Breng alles bij God

HSVSV
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
andere vertalingen

We hoeven ons nergens zorgen over te maken wanneer we bij Christus horen. God vraagt ons om zorgen bij Hem te brengen, door bidden en smeken.

De apostel Paulus, die de brief aan de Filippenzen schreef, roept in vers 4 op om blij te zijn in de Heere: Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. De Bijbel spreekt daarover ook in 1 Thessalonicenzen 5:16 en Psalm 37. Het betekent geen valse hoop of namaak-vreugde:

Vertrouw op de HEERE en doe het goede
bewoon de aarde en voed u met trouw.
Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
Vertrouw uw weg aan de HEERE toe (SV: Wentel uw weg op den HEERE)
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.
Zwijg voor de HEERE
en verwacht Hem; 

Psalm 37:3-7, HSV 

Als we God bidden en smeken en danken, zijn we bezig met het "wentelen van onze weg" op God. In Psalm 37 en het vechtvers van deze week wordt duidelijk dat God een reactie zal geven. We mogen zonder angst of schroom naar Hem toe met onze zorgen en mogen heerlijk blij zijn. Hij komt ons helpen!

maandag 13 februari 2012

Filippenzen 2:10 - Buigen of breken

HSVSV
opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
andere vertalingen

maandag 6 februari 2012

Psalm 27:14 - Zien op Yahweh

HSVSV
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.
andere vertalingen