maandag 26 april 2010

Psalm 125:1-2 - Als de berg Sion

SV
HSV
Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

Vertrouw je op God, dan sta je stevig en je valt niet om. Je bent net als de berg Sion. Sion was de naam voor de berg van de tempel, de plek waar God woonde. Kunt u een betere plek bedenken dan de plek dan waar God woonde? Zou die plaats onveilig zijn? Kun je als je vertrouwt op God dan wankelen, twijfelen of onbeschermd zijn? Vers 2 geeft daarop ook een antwoord: Bergen omringen Jeruzalem, en zo omringt de HEERE Zijn volk.

Dan komt er wel een nieuwe vraag op: wie zijn Zijn volk? In eerste instantie is hier sprake van het Joodse volk uit de tijd van de dichter van deze psalm. Deze mensen kenden de tempel. Maar ook geloof ik dat het toepasbaar is op de gelovigen van toen tot en met nu. Want er is sprake van dezelfde God; er is sprake van dat God gelovigen heeft uitgekozen die Hem dus vertrouwen, zowel toen als nu. Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft hierover: De kerk in het algemeen wordt de berg Sion genoemd, Hebreeën 12:22
Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen.

Lees de hele psalm; daar staat ook nog een belofte voor Israël.

Wat een rust kan God met deze psalm geven; en wat een rotsvast vertrouwen mogen we hebben in die God!

dinsdag 20 april 2010

Psalm 121:7-8 - Bewaking

SV
HSV
De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

God beschermt. Voor de gelovigen is er geen kwaad dat hen kan overkomen. "Zelfs hetgeen doodt, zal niet schaden" schrijft Matthew Henry in zijn verklaring.

De woorden uitgang en ingang zijn zowel letterlijk als figuurlijk op te vertalen: De HEERE zal uw komen en gaan bewaken/beschermen of De HEERE zal u bewaken/beschermen in al uw doen en laten. En zelfs tot in eeuwigheid. En dat klopt dan ook: wie gelooft (=vertrouwt) op God mag dat doen ook na dit leven.

donderdag 15 april 2010

Psalm 121:5-6 - Beschermd tegen de hitte

de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken
Dit gedeelte van de vechtverzen van deze week vertoont overeenkomst met een tekst uit Jesaja 25

Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw tegen de hitte (Jesaja 25:4, eerste deel).

God is een schaduw in de hitte; dat klinkt wel heel bijzonder! Bij Hem is bescherming en veiligheid. Stel uw vertrouwen op God en zeg net als David: De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen? (Psalm 118:6).

of zoals staat in Hebreeën 13
Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

maandag 12 april 2010

Psalm 121:5-6 - Dag en nacht veilig!

SV
HSV
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

De Heere God is de "Bewaarder Israëls". In Jesaja 19:25 zegt God tegen Israël dat het volk Zijn erfdeel is. De dichter van Psalm 121 gelooft blijkbaar dat God de Bewaarder van Israël is. Op meerdere plaatsen in de Bijbel staan bewijzen dat Israël en God bij elkaar horen. Het is, omdat Hij dat wil.
De dichter vertrouwt God en noemt God de "schaduw aan de rechterhand". In de schaduw kun je schuilen tegen de stekende zon. Een veilige plek dus. Zo vertelt ook vers 6: de zon zal u overdag niet steken en de maan 's nachts ook niet.

Bij God ben je veilig lijkt de dichter zichzelf en/of zijn toehoorder te willen vertellen. In Psalm 91 is een dergelijke tekst te vinden: Want Gij, HEERE, zijt mijn toevlucht; den Allerhoogste heb gij gesteld tot Uw vertrek; U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal tot uw tent naderen (Psalm 91:8 en 9).
Maar, er sterven toch ook christenen aan uitputting, in oorlogen enzovoort? Dan klopt deze psalm toch niet? Dat is een reële vraag. En deze ook: Bent u in Christus? Gelooft u in Hem? Die vraag lijkt van een andere orde, maar is wel een reële.

Gelooft u in Jezus Christus, dan gaat het niet meer over uitputting of de dood etcetera, maar over de band met Christus:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere (Romeinen 8:35-39).

God geeft zekerheid. Hij is het vertrouwen waard! Wie of wat zal ons scheiden van Christus?

zaterdag 3 april 2010

Psalm 121:3-4 - Rusten

SV
HSV
Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

Vandaag, "Stille Zaterdag", herdenken christenen de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Gisteren, op Goede Vrijdag, herdachten we het lijden en sterven van Jezus. Door wat Hij deed kregen en krijgen de gelovigen een eeuwig leven, rust voor de ziel.
De vechtverzen van afgelopen week uit Psalm 121 deden me denken aan de tekst

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Mattheus 11:28).

Die rust gaat ook over het heden: wanneer het kwaad op ons afkomt, slaan we onze ogen op naar de bergen en komen we herwaarts tot Christus die rust zal geven.

Wanneer God er voor zorgt dat "onze voet niet zal wankelen", betekent dat niet dat we nooit zullen struikelen over een steentje. Het gaat namelijk over de levensweg. Bijbelverklaarder Henry stelt dat wanneer we ons vertrouwen op God stellen en ons houden op de weg van onze plicht, dan zullen we veilig zijn onder Zijn hoede en bescherming zodat geen werkelijk kwaad ons zal treffen, dan die God goed voor ons acht.

Voor dit bericht heb ik gebruik gemaakt van de Statenvertaling en de kanttekeningen, van Wikipedia, van Rondom de enge poort van Charles Haddon Spurgeon en van de Bijbelverklaring van Matthew Henry.