zaterdag 27 augustus 2011

Psalm 91:1-6 - Hoge bescherming

Deze week een beetje "time-out": geen nieuwe vechtverzen dus. En daarom meer gelegenheid om de verzen van de afgelopen weken te herhalen, of om door te gaan met de verzen in Psalm 91: de complete psalm staat gepland voor de komende weken.

Tips om te leren:
  • Begin met gebed; vraag of God wil helpen bij het leren. Hij helpt bij wat je moeilijk vindt.
  • Leer de verzen hardop; begin met een gedeelte, en neem er elke keer een stukje bij.
    Lees bijvoorbeeld 10x hardop en probeer het daarna 10x uit het hoofd te herhalen (met spieken als het nodig is).
  • Schrijf de verzen op. En nog een keer. En nog een keer, enz. Lees de opgeschreven verzen na iedere keer hardop voor. Leer ook de vindplaats: bijvoorbeeld Efeze 4:29.
  • Vind een manier om vechtverzen goed te leren; leer bijvoorbeeld op een manier die het beste bij je past (met bijvoorbeeld uittekenen of uitbeelden of zingen of...) Leren kan op verschillende manieren. Hierover is veel te vinden op internet.
  • Engelstalige tips (misschien al op Twitter gelezen).
Psalm 91 is de moeite van het leren waard; net als alle andere teksten in de Bijbel overigens...
Onze God geeft ons een enorme bescherming. Goed om te beseffen en om door te vertellen!


zaterdag 20 augustus 2011

Psalm 91:4-6 - Veilige vleugels van God

HSV SV
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt, voor het verderf, dat op den middag verwoest.
andere vertalingen

God beschermt de gelovigen. In sommige Bijbelvertalingen staat boven Psalm 91 een tekst geschreven als "God is een toevlucht", "Mijn toevlucht en mijn burcht". In de psalm wordt God omschreven als een veilige plek. Een plek om naar toe te vluchten in geval van nood.

Daarbij noemt de dichter van deze psalm allerlei voorbeelden en vergelijkingen van soorten narigheid: de strik van de vogelvanger (vers 3), de pijl die overdag aan komt vliegen, de pest die in het donker rondgaat en het verderf dat midden op de dag verwoest. Blijkbaar ontkomt de gelovige niet aan narigheid.

Met de strik van de vogelvanger worden waarschijnlijk de plannen bedoeld van mensen die christenen haten. De schrik des nachts verwijst naar de angst die een mens kan hebben wanneer het donker en/of onveilig is. De overige gevaren en narigheid die genoemd worden wijzen erop dat een gelovige dezelfde dingen kan meemaken als een niet gelovige. Het verschil is dat wij weten dat we op God mogen vertrouwen.

Het kan zijn dat God door deze omstandigheden:
  • ons beproeft
  • of ons iets wil leren
  • of iets wil laten gebeuren vanwege Zijn eer (wat wij (nog) niet kunnen begrijpen)
Laten we God danken dat Hij ons wil veiligheid biedt! En laten we op God zien in geval van gevaar of narigheid.


maandag 15 augustus 2011

Psalm 91:1-3 - Veilig bij God

HSV SV
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
andere vertalingen

Psalm 91 beschrijft het vertrouwen dat de gelovige mag hebben ten tijde van alle soorten gevaar en uitdagingen. De psalm is zelfs een bevelschrift van God zelf: wees thuis bij God, keert tot Hem terug en vindt rust in Hem. God zelf spreekt door de woorden van de psalm tot de gelovigen.

De psalmdichter spreekt zich persoonlijk al uit in vers 2: Ik zal zeggen tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw!

In de eerste twee verzen komen al een aantal woorden naar voren waaruit blijkt dat bij God veiligheid is: schuilplaats, schaduw, toevlucht, burcht. Ook de namen van God die worden gebruikt onderstrepen dit: Allerhoogste en Almachtige.

Kortom: het begin van deze psalm is meteen al een bemoediging voor de dichter en voor anderen die de psalm lezen. De dichter roept in feite op om ook te vertrouwen op God. Laten we daarom schuilen bij Hem en Hem altijd vertrouwen.

bronnen: Bijbelverklaring Matthew Henry, kanttekeningen ESV


maandag 8 augustus 2011

Filippenzen 4:13,19 - God geeft genoeg

HSV SV
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
[...]
Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
[...]
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
andere vertalingen

Onze God zegent niet elke activiteit die wij ondernemen. Het is belangrijk om een tekst in zijn verband te lezen; vers 13 geeft aan dat de gelovige elke situatie kan dragen, of hij nu arm of rijk is. De Willibrordvertaling geeft aan:

Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden. (Filippenzen 4:12b, WV95)

Daarna volgt het eerste vechtvers van deze week: Ik vermag... etc.

Corrie ten Boom schrijft in Iedere dag nieuw een kort gebed bij het Bijbelgedeelte Filippenzen 4:11-13: Heer, wilt u ons helpen om ons denken op U gericht te houden. Dan accepteren wij zowel armoede als overvloed, in Uw kracht.

Laten we onze blik op Christus gericht houden, dan voorziet Hij ons van alles wat we nodig hebben. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Psalm 37:4, HSV)