zondag 27 maart 2011

2 Korinthe 5:17 - Een nieuwe schepping

HSV SV
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.
andere vertalingen

Een nieuw mens, niet meer hetzelfde: christenen zijn innerlijk vernieuwd. Ze zijn een nieuw schepsel geworden. Het betekent niet dat God de gelovige een beetje heeft veranderd/hervormd/gereformeerd/heropgevoed maar dat deze christen nieuw is gemaakt door God.

Door Gods kracht, door Zijn Heilige Geest, kan de mens nu God op een andere manier dienen dan voorheen; namelijk als iemand die opnieuw is geschapen. Zonden kunnen nog aantrekkelijk klinken, maar tegelijkertijd kan de gelovige zijn leven veranderen en daardoor beantwoorden aan doelen waarvoor God hem schiep:
 • God eren en Hem liefhebben (Matthëus 22:37)
 • God loven en vreugde in Hem hebben (Filippenzen 4:4)
 • God dienen volgens Zijn wil (Kolossenzen 1:9-10)
 • de naaste dienen en liefhebben (Matthëus 22:39)
 • de naaste het Evangelie doorgeven (Matthëus 28:19)
Dat is een aardig lijstje met zaken die we niet uit eigen kracht kunnen uitvoeren. Goddank heeft onze God ook daarvoor een hulp beschikbaar: Jezus Christus.


Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. (Filip. 4:13)


We hebben door het geloof een ander levensdoel gekregen; de zonden en ons eigen ik zijn niet meer een doel van ons bestaan. Zonden zijn misschien nog steeds aantrekkelijk, maar je hoeft er niet meer vatbaar voor te zijn. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonden zouden dienen. (Romeinen 6:6)


We zijn met Christus opgestaan in een nieuw leven; innerlijk vernieuwd en geen slaaf meer van de zonde. Prijs God voor die verlossing! Het is genade van Hem dat iedereen die gelooft niet meer aan zonde vast hoeft te zitten.


Het is ook hemelse genade dat iedere gelovige vrij mag zijn van banden die hem beklemd houden. Geen angsten, verslavingen of wettisch leven: we zijn vernieuwd en het oude is voorbijgegaan. Zijn er nog banden of beklemt u iets? Het uiteindelijke antwoord is altijd: de verlossing en kracht van onze Heere Jezus Christus. Christus is het die voor ons pleit (Romeinen 8:34). Prijs Hem!


woensdag 23 maart 2011

2 Korinthe 4:17-18 - Het kruis aanvaarden

Ook al klinkt het theoretisch, we moeten voorbereid zijn op verdrukking. Denk bijvoorbeeld aan de grote verdrukking die we mogelijk mee maken zullen.

Het is daarom goed om niet te veel te hechten aan onze goederen, maar onze ogen te richten op de dingen die men niet ziet. Dat betekent het kruis opnemen en Jezus nawandelen. Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. (Lukas 9:23-26, HSV)

Het leven met Christus is dus niet alleen leven met het uitzicht op eeuwige glorie, het betekent ook een kruis op je nemen. Zac Poonen schrijft hierover in De belangrijkste prioriteiten van het christenleven:
"zoals de dood iemand van deze wereld overbrengt naar een andere, zo brengt het aanvaarden van het kruis de gelovige over naar het niveau van het koninkrijk van Christus (Kol. 1:13).
Meteen begint hij de wereld om hem heen met andere ogen te zien en met een totaal nieuw waardenbesef. Geld, aardse goederen, mensen, ze worden nu allemaal gezien in het licht van het kruis, in het licht van de eeuwigheid, in het licht van het koninkrijk van Christus. Mensen worden door hem niet langer als arm of rijk gezien, als belangrijk of onbelangrijk, groot of klein, of naar hun verschillende sociale niveau. Het zijn nu allemaal zielen voor wie Christus gestorven is (2 Cor. 5:16)"

Lees meer over bemoediging en troost voor gelovigen in de vechtverzen uit Openbaring:
Lees meer over wie wij dienen en van wie wij zijn:

 

zaterdag 19 maart 2011

2 Korinthe 4:17-18 - Aardse kwelling, hemels thuis

HSV SV
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
andere vertalingen

Paulus, de schrijver van de tweede brief aan de Korinthiërs, spreekt over een lichte verdrukking. Het is verdrukking/onderdrukking/kwelling die van korte duur is. Dat betekent misschien niet dat het na 2 dagen al voorbij is. Denk aan broeders en zusters wereldwijd, die lijden vanwege Christus' naam. Zij hebben soms te maken met verdrukking die jarenlang duurt of hen uiteindelijk het leven kost.

De kanttekeningen van de Statenvertaling geven aan dat de verdrukking zelf niet licht is, maar "omdat de Heere haar, door de versterking en troost van Zijn Geest, ons licht maakt." Met Gods hulp is de verdrukking dragelijker of helemaal dragelijk.

De vechtverzen geven aan dat verdrukking een gewicht/volheid van de heerlijkheid bezorgt, een overvloed die alles overtreft; een eeuwige heerlijkheid bij God. Dat lijkt lastig te bevatten, maar het geeft wel aan dat we niet alleen een aards leven hebben, maar ook een eeuwige bestemming: een hemels huis (2 Kor. 5:1, SV). Door ons te richten op de dingen die boven zijn richten we ons op de onzienbare, eeuwige zaken. En daardoor wordt aards leed en verdrukking anders.

Waarom dan verdrukking? Daar zijn misschien wel deze redenen voor:
 • vernieuwing van de inwendige mens door Gods Geest: toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd (2 Kor 4:16b)
 • voorkomen dat we trots worden
 • om dichter bij God komen
 • bemoediging van anderen
 • geloofsopwekking voor anderen
 • om te vertrouwen zonder te begrijpen: Hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal (Psalm 139:17, HSV)
Christenen in Nederland hebben nauwelijks of niets te maken met verdrukking; het is daarom lastig om een en ander te bevatten. Vele christenen over heel de wereld ervaren het wel. Zonder te vervallen in wetticisme: laten we voor hen bidden!

 

maandag 14 maart 2011

Psalm 103:8-10 - Genade onbegrijpelijk groot

HSV SV
Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
andere vertalingen

Psalm 103 en 104 zijn lofpsalmen. Psalm 104 is waarschijnlijk achter 103 geplaatst omdat het begin gelijk is aan 103: Loof den Heere mijn ziel. Waarom eigenlijk die aanmoediging om God te loven? De vechtverzen van deze week verklaren iets van de bijzondere redenen voor lofprijzing.

Liefdevol, mededogend (=barmhartig) en genadig is onze God. Hij is traag tot toorn en groot in vriendelijkheid en liefde (=goedertierenheid). God is ontzettend geduldig, maar:

Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. (Psalm 11:5b, HSV)

God haat zonden en de zondaar die zich niet bekeert. Tegelijkertijd blijft Hij niet terugkomen op onze zonden. Dat betekent dat Hij een enorme liefde en geduld heeft om gelovigen niet te straffen. Hij twist ook niet met ons over de zonden, roept ons niet steeds ter verantwoording en blijft niet voortdurend kwaad over de zonden. God doet niet met ons wat we wel verdienen. Wat een geduld, wat een onbegrijpelijke genade!

Corrie ten Boom schrijft hierover in Iedere dag nieuw: God heeft de zonden van de hele wereld op Jezus gelegd. Wat u moet doen, is alles aan Hem vertellen, uw schuld en zonde belijden en berouw tonen. Dan zal Hij u reinigen en al uw zonden in de diepte van de zee werpen. Vergeet niet dat er een bordje bijstaat: "Verboden te vissen".

Psalm 103:8-19 (Naardense Bijbelvertaling)
De ENE is ontférmend en genádig,
lankmóedig, overvlóedig in vríendschap.
Niet voor ímmer duurt zijn gedíng,
niet voor éeuwig blíjft hij wrókken.
Niet naar onze zónden heeft hij ons gedáan,
niet naar onze ongerechtigheden
óver óns voltrókken.
Nee, zo hoog als de hémel boven de áarde
is heldhaftig zijn vríendschap
over wíe hem vrézen;
zo ver als zonsopgang is van waar dáalt de ávond,
doet hij onze mísstappen
vér van ons wég.
Zoals een vader zich ontférmt over zónen,
ontfermt zich de ÉNE
over wíe hem vrézen.
Want hij, hij wéet hoe wij zijn gevórmd,
blijft indáchtig
dát wij stóf zijn.
Een mensje: als het grás zijn zijn dágen,
als de blóem op het véld,
zo blóeit hij.
Want een stórm trekt erover en hij is wég,
de plaats waar hij stónd kent hem níet terúg.
Maar de vriendschap van de ENE is van eeuwig tot eeuwig over wíe hem vrézen,
zijn geréchtigheid
voor zónen van zónen;
voor wie zijn verbónd bewáken,
voor wie gedenken zijn ópdrachten
om díe te dóen.
De ENE
heeft zijn troon gestéld in de hémelen,
zijn kóningschap
héerst over álles.

 

zondag 6 maart 2011

Psalm 103:4-5 - Kroning na genezing

HSV SV
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden
andere vertalingen

Redenen om God te loven? Lees de vechtverzen van deze week en een aantal worden er duidelijk:
 • God die ongerechtigheid/schuld/zonden vergeeft (HSV/NBV/WV)
 • God die zieken geneest/kwalen (HSV/NBV)
 • God die verlost van het verderf/graf/groeve (HSV/NBV/NB)
 • God kroont met goedertierenheid/standvastige liefde/vriendschap (HSV/ESV/NB)
 • God kroont met barmhartigheid/liefde/ontferming (HSV/NBV/NB)
Deze redenen zijn geschenken die God geeft of wil geven; wat een wonderlijke God, dat Hij zoveel geeft! Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft dat zonden vergeven het eerste wordt genoemd "omdat door de vergeving van zonde datgene uit de weg is geruimd waardoor het goede ons werd onthouden."

 
Dat God "krankheden" geneest, betekent niet alleen dat Hij mensen geneest van ziekten, maar ook geestelijk mensen beter kan maken. Dan is ongerechtigheid een menselijke ziekte, waarvan we absoluut genezen dienen te worden. Henry: "als de zonde gedood wordt, dan is de krankheid genezen, hoe moeilijk ook, zij is helemaal genezen." Loof Hem voor die vergeving!

 
Sta je er bij stil dat God geschenken geeft aan Zijn gelovigen? Hij kroont ze zelfs met barmhartigheid/liefde/ontferming. Waarschijnlijk hebben Gods kinderen daaraan een tekort en hebben ze dit nodig... Wie heeft er een teveel aan barmhartigheid/liefde/ontferming? (interessant over dit tekort (in Engels))