zondag 27 maart 2011

2 Korinthe 5:17 - Een nieuwe schepping

HSV SV
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.
andere vertalingen

Een nieuw mens, niet meer hetzelfde: christenen zijn innerlijk vernieuwd. Ze zijn een nieuw schepsel geworden. Het betekent niet dat God de gelovige een beetje heeft veranderd/hervormd/gereformeerd/heropgevoed maar dat deze christen nieuw is gemaakt door God.

Door Gods kracht, door Zijn Heilige Geest, kan de mens nu God op een andere manier dienen dan voorheen; namelijk als iemand die opnieuw is geschapen. Zonden kunnen nog aantrekkelijk klinken, maar tegelijkertijd kan de gelovige zijn leven veranderen en daardoor beantwoorden aan doelen waarvoor God hem schiep:
  • God eren en Hem liefhebben (Matthëus 22:37)
  • God loven en vreugde in Hem hebben (Filippenzen 4:4)
  • God dienen volgens Zijn wil (Kolossenzen 1:9-10)
  • de naaste dienen en liefhebben (Matthëus 22:39)
  • de naaste het Evangelie doorgeven (Matthëus 28:19)
Dat is een aardig lijstje met zaken die we niet uit eigen kracht kunnen uitvoeren. Goddank heeft onze God ook daarvoor een hulp beschikbaar: Jezus Christus.


Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. (Filip. 4:13)


We hebben door het geloof een ander levensdoel gekregen; de zonden en ons eigen ik zijn niet meer een doel van ons bestaan. Zonden zijn misschien nog steeds aantrekkelijk, maar je hoeft er niet meer vatbaar voor te zijn. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonden zouden dienen. (Romeinen 6:6)


We zijn met Christus opgestaan in een nieuw leven; innerlijk vernieuwd en geen slaaf meer van de zonde. Prijs God voor die verlossing! Het is genade van Hem dat iedereen die gelooft niet meer aan zonde vast hoeft te zitten.


Het is ook hemelse genade dat iedere gelovige vrij mag zijn van banden die hem beklemd houden. Geen angsten, verslavingen of wettisch leven: we zijn vernieuwd en het oude is voorbijgegaan. Zijn er nog banden of beklemt u iets? Het uiteindelijke antwoord is altijd: de verlossing en kracht van onze Heere Jezus Christus. Christus is het die voor ons pleit (Romeinen 8:34). Prijs Hem!