zaterdag 31 juli 2010

Psalm 1:1-2 - Gezegend en welgelukzalig

SV HSV
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Niet in online Herziene Statenvertaling
andere vertalingen

Gezegend, gelukkig, echt blij, welgelukzalig; dat is de persoon die een aantal dingen niet doet:
  • die persoon wandelt niet in de raad van de goddelozen
  • staat niet op de weg van de zondaren
  • en zit niet in het gestoelte van de spotters
Betekent dat dan dat Jezus Christus niet voor verlossing nodig is? Dat is een vraag met een duidelijk antwoord: dan zouden we het Nieuwe Testament niet meer nodig hebben en zelfs Christus als verlosser dus ontkennen. Dan zou ons geloof niet nodig zijn. Dan zou het voldoen aan de eisen in Gods geboden afdoende zijn. Maar dat is niet zoals God het wil.

Gelukkig dat wij de hierboven opgesomde zonden - en dus tekortkomingen - kunnen voorkomen door in de wijnstok Christus te blijven; meer hierover in Johannes 15.

Het woord welgelukzalig wordt ook vertaald op andere manieren. Het is op dezelfde manier vertaald in de Zaligsprekingen in Mattheüs 5. In het Engels (KJV/ESV) is het op beide plaatsen vertaald met blessed.

De zondaren die tot God bekeerd zijn dus welgelukzalig, kennen daarmee ware vreugde en zijn dus echt gezegende mensen.

zaterdag 24 juli 2010

Mattheus 11:28-30 - Kom naar Mij toe

SV HSV
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
andere vertalingen

Bezorgdheid, geloofstwijfel en andere zonden kunnen het zicht op Jezus vertroebelen. Het zorgt meestal voor harteloos opvolgen van Gods wetten, zonder al te veel vreugde. Het is al of eindigt tenslotte in wetticisme. En wetticisme (legalisme) ofwel het verstandeloos blijven steken in het opvolgen van Gods wetten levert uiteindelijk geen rust op. Het vraagt om steeds meer toewijding die geen vooruitgang levert in het vertrouwen op Jezus Christus.
De oplossing is dichtbij en staat zwart op wit in de Bijbel. Jezus vraagt gelovigen en ongelovigen om naar Hem toe te komen. Het is een duidelijke uitnodiging voor iedereen: Kom naar Mij toe. Een uitnodiging van Jezus zelf om Hem te vertrouwen; het gaat uiteindelijk niet alleen om het besef dat Hij geleefd heeft zo'n 2000 jaar geleden.

Het juk opnemen betekent: volgen. Volg Jezus en Zijn leer. De kanttekeningen (SV) zeggen dat deze leer bestaat uit geboden zowel als beloften. Dat is een conclusie uit de woorden van Jezus, want een juk dragen is niet altijd een pretje, maar het geeft ook rust: u zult rust vinden voor uw ziel (HSV).

De profeet Jeremia sprak ooit in opdracht van God woorden van gelijke strekking: Luister naar Mijn stem en doe deze woorden, overeenkomstig alles wat Ik u gebied. Dan zult u Mij tot een volk zijn en zal Ik u tot een God zijn (Jeremia 11:4b)

Het juk lijkt soms zwaar, maar het is altijd te dragen. Het is licht staat in de woorden van Jezus zelf. God zal altijd willen helpen, denk aan de vechtverzen uit Jesaja 40 en Psam 121. Bovendien: God geeft rust voor de ziel.

zaterdag 17 juli 2010

Mattheus 10:28 - Wel of niet vrezen

SV HSV
En vreest niet voor degenen die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.
andere vertalingen

Jezus geeft in Matthéus 10 een boodschap door aan zijn 12 discipelen die nog steeds relevant is voor Zijn volgelingen vandaag: God zorgt voor de gelovige, we hoeven niet bang te zijn. Mocht er gevaar zijn, dan nog klinkt Jezus boodschap: wees niet bevreesd!

Het woord vreze komt meer dan honderd keer voor in de Bijbel. Vaak gaat het over de "vreze des HEEREN". Een bekende betekenis van vreze is: angst. Maar dat is niet de enige betekenis. God is zo groot en machtig dat ook ontzag en eerbied voor Hem in je opkomen als je daarover nadenkt. Dat ontzag en die eerbied zijn ook een invulling van het woord vreze. Voor meer uitleg, gebruik bijvoorbeeld Google om te zoeken op "vreze des Heeren".

Het vechtvers van deze week staan in een gedeelte waarin Jezus oproept om niet angstig te zijn, niet te vrezen. In de verzen 26-33 spreekt Hij verschillende keren over het niet angstig hoeven te zijn. Het laatste stuk van het vechtvers spreekt over vrezen voor Hem, die de ongelovigen om kan brengen in de hel. Daar kunnen mensen heel bang voor zijn; het is de reden waarom ze God vrezen, in angst dus.
Tegelijkertijd is in het vechtvers sprake van een vreze die bestaat uit ontzag en eerbied.

  • Ontzag, want God is zo machtig dat Hij mensen volledig om kan laten komen, zowel met ziel als met lichaam. Wat een machtig Koning, om te beschikken over leven en dood en iemands ziel en lichaam.
  • Eerbied omdat je er stil van kan worden hoe machtig God is. Hij heeft alles gemaakt, weet alles, kan alles. Niet te bevatten zo machtig. Eerbiedwaardig!

zaterdag 10 juli 2010

Filippenzen 1:6 - Goed werk, God de eer

SV HSV
Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
andere vertalingen

Nadat Paulus in Filippi een christelijke gemeente geplant en schrijft hij hen een brief. Hij schrijft dat hij erop vertrouwt dat God Zijn werk zal voltooien. Hij gelooft dat de mensen in deze gemeente hetzelfde geloof hebben als hij (vers 7). De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen over deze voltooiing: "Dat is: meer en meer zal vermeerderen, versterken en bewaren." Het betekent dat God de gelovigen laat groeien in geloof.

Echte geestelijke groei ligt vast in wat God heeft gedaan en nog steeds doet en zal gaan doen: God is bezig is hier op aarde met een gelovige tot op de dag waarop "Christus u uit dit leven tot Zich zal nemen, of uit de doden zal opwekken ten uitersten dage des oordeels."

De apostel Paulus schreef woorden van min of meer gelijke strekking als in het vechtvers van deze week:

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petrus 1:23, HSV)

Het blijkt dat christenen van anderen kunnen zeggen dat ze in het geloof zijn en dus opnieuw geboren. Het is mogelijk om te zien dat God in een mens begonnen is met een goed werk. En voor die inzichten en dat goede werk mag God wel alle eer ontvangen!


maandag 5 juli 2010

Efeze 6:16-18 - Uitgerust voor de strijd

SV HSV
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijde in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
andere vertalingen

Brandende pijlen van de boze kunnen worden uitgeblust met het geloof. Aanvallen van de satan kunnen worden overwonnen door te geloven. Daarbij is het erg verstandig om het verstand, het denken te beschermen. Daarvoor is de helm van de zaligheid nodig. Satan probeert door twijfel of misleidende gedachten het geloof te verzwakken of tot andere zonde te verleiden. Door iedere gedachte krijgsgevangen te maken (2 Korinthe 10:5) blijkt dat de helm erg belangrijk is in de strijd.

Een helm geeft bovendien hoop op de zaligheid zo schrijft Matthew Henry in zijn verklaring. "Het zal de ziel reinigen en haar vrijhouden van de besmetting van de satan en ze zal ook de ziel vertroosten en haar tegen zijn verwarringen en foltering beschermen."

Een wapenrusting is niet compleet zonder aanvalswapen. Het zwaard is het enige onderdeel in de lijst met geestelijke wapens waarmee kan worden aangevallen. Vertrouwen op Gods woord, dat Woord desnoods hardop citeren is een wapen waarmee de vijand moet stoppen. Zo citeerde Jezus de Schriften en de duivel moest inbinden. Dat was toen, dat is nog steeds zo: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (2 Timotheüs 3:16).