maandag 31 oktober 2011

Johannes 3:36 - Leven zonder eind

HSV SV
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
andere vertalingen

Eeuwig leven begint al op het moment dat we in Jezus Christus gaan geloven.


God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efeze 2:4-6, HSV)


Ongelovigen zijn onder de toorn van God. Het is voor hen beter dat ze zich bekeren zullen. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld [...] (vers 18). Wat een prachtig vooruitzicht ligt er voor hen klaar! Hoe mooi zou het zijn als een ongelovige met ons God gaat loven?!


zondag 23 oktober 2011

Psalm 94:14 - Mensen van God (2)

Op meerdere plaatsen in de Bijbel blijkt dat God zorgt voor degenen die bij Hem horen:

De HEER zal zijn volk niet verwerpen omwille van zijn grote naam, want Hij heeft besloten van u zijn volk te maken. (1 Samuel 12:22, WV)

De apostel Paulus schrijft in de brief aan Rome woorden die hierop lijken: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. [...] (Romeinen 11:1-2a, HSV)

Geldt deze belofte van God dan alleen voor het Israëlische volk? Dat is een interessante vraag. Romeinen 11 zegt het volgende hierover: Ik vraag dan: zij [Israël] zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid op te wekken. (Rom. 11:11, NBG/SV)

Gods plan is dat zowel Joden als heidenen (wij) deelhebben aan de genade van Jezus Christus. De belofte dat God Zijn volk niet zal verwerpen/in de steek laten lijkt dus te gelden voor Israël. Zou deze belofte gelden voor ons, heidenen?

vrijdag 14 oktober 2011

Psalm 94:14 - Mensen van God (1)

HSV SV
Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten. Want de HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten.
andere vertalingen

God laat zijn kinderen niet alleen. Dat blijkt uit de vele manieren waarop dit in de Bijbel staat. Denk aan Psalm 91. Of het vechtvers van deze week.


Een aantal woorden in dit Bijbelvers kunnen op verschillende manieren worden vertaald; zo is er bijvoorbeeld al verschil zichtbaar tussen de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Hieronder hetzelfde vers in de Naardense vertaling:


Want nooit zal de ENE zijn geméente begéven, zijn érfdeel zal hij níet verláten.


De tekst lijkt op deze manier gelezen te kunnen worden: Want de HEERE zal Zijn volk/gemeente/mensen niet opgeven/wegwerpen/in de steek laten, Hij zal zijn eigendom/erfdeel niet verlaten.


Als je bij Gods mensen hoort dan hoef je niet bang te zijn dat Hij je ooit zal verlaten...!


zondag 2 oktober 2011

Psalm 91:14-16 - Omdat hij erg veel van Mij houdt

HSV SV
Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.
andere vertalingen

Psalm 91 wisselt van gezichtspunt: de dichter laat in de laatste drie verzen van de psalm God als persoon spreken. Alsof niet de dichter aan het woord is, maar God zelf, direct tot de lezer/luisteraar van de psalm. De stem van God hoor je direct spreken tot de persoon die van Hem houdt. Onderzoek in deze verzen eens wat God dan zegt en allemaal voor wil doen! Dat klinkt toch geweldig! Daarvoor kunnen we Hem alleen maar loven! Wat God allemaal doet omdat we van Hem houden!


U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. (Psalm 97:10-12)


Het einde van Psalm 91 is een ideaalbeeld van hoe God zijn gelovigen ziet: met liefde voor Hem; gelovigen die Zijn Naam kennen en Hem om hulp vragen (aanroepen). En God geeft heel veel terug. We mogen Hem vertrouwen, we mogen naar Hem toevluchten, bij Hem zijn we veilig. Kortom reden genoeg om de psalmen te volgen in de oproep om God te vertrouwen en ook te loven!


Deze week en de komende zijn bedoeld voor het inprenten van alle vechtverzen van psalm 91.