maandag 26 december 2011

1 Petrus 2:24 - Geboren zodat wij leven

HSVSV
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.
andere vertalingen


maandag 19 december 2011

Hebreeën 13:5-6 - Met goede moed de crisis door

HSVSV
Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.
andere vertalingen


maandag 12 december 2011

Hebreeën 12:1 - Rennen zonder last

HSVSV
Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
andere vertalingen


maandag 5 december 2011

1 Petrus 5:10 - Vlees en vrees

HSVSV
De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.
andere vertalingen


In de eerste brief van Petrus die je in de Bijbel vindt, schrijft hij over lijden. Lijden vanwege het volgen van Jezus Christus. Ook het vechtvers van deze week gaat over het lijden vanwege Jezus' naam. Dat lijden kan bijvoorbeeld door discriminatie, gevangenschap, mishandeling, maar ook door duivelse aanvallen. Aanvallen in je omstandigheden of in je eigen gedachten. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden vertelt Petrus in vers 8 van hoofdstuk 5.


Bonhoeffer schrijft in Verzoeking over lijden onder andere: "De duivel is in Gods orde ingebroken en heeft het lijden veroorzaakt [...]. Maar voor God erkent ook de christen zijn lijden als oordeel over de zonde van alle vlees, die ook in zijn vlees woont. Hij kent zijn zonde en belijdt zich schuldig."
Wonderlijk, maar misschien ook begrijpelijk als we ons leven vergelijken met de ontzagwekkende, heilige Eeuwige?


Bonhoeffer schrijft verder: Het gericht over het vlees, dat is de dood van de oude mens, is immers slechts de naar de wereld toegekeerde zijde van het leven van de nieuwe mens. Daarom zegt men nu: (1 Petrus 4:1) wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Dus moet alle lijden de christen in plaats van tot afval tot versterking van zijn geloof brengen. Terwijl het vlees het lijden schuwt en verwerpt, herkent de christen zijn lijden als het lijden van Christus in hem. Want ook onze krankheden heeft Hij gedragen en onze smarten heeft Hij op zich genomen."


Het bemoedigende is dat God mogelijk hier op aarde het lijden al voorbij laat gaat gaan, maar nog meer bemoedigend – en zelfs zeker – is, dat God na het lijden eeuwige heerlijkheid in Christus geeft.