maandag 26 augustus 2013

Openbaring 21:5a - Nieuw en meteen betrouwbaar

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren.
Deze week een Bijbelvers uit november 2009.


maandag 19 augustus 2013

Openbaring 21:4a - Geen tranen

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren.
Deze week een Bijbelvers uit  november 2009 en een extra artikel incl. gedicht.

zondag 11 augustus 2013

Psalm 37:7a - Kalme stilte

Wees stil voor de HEER, kijk naar Hem uit.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren. Deze week een Bijbelvers uit november 2012.


De dichter David geeft een boodschap door: Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen (Psalm 37:5, NBV). In het vechtvers van kortgeleden staat dit zelfde vers in de Statenvertaling: Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Een paar verzen verder staat geschreven: Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem (HSV).

Op het moment dat de farao dichtbij het volk van Israël komt wanneer dat volk onder leiding van Mozes vanuit Egypte vertrekt, spreekt Mozes. Hij roept de mensen van zijn volk op tot vertrouwen in Jahweh, hun God, en zegt hen: De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Stilte kan ongemakkelijk voelen. Toch klinkt vanuit de Bijbel een oproep om stil te zijn voor God. Blijkbaar wil God ons soms stil hebben. Want: kan God door ons heen spreken? Kan God door ons heen handelen? Het blijkt uit de genoemde teksten hierboven: we mogen (soms?) stil zijn om Hem Zijn werk te laten doen.

zondag 4 augustus 2013

Jeremia 1:12b - Uitkomen

Ik waak over Mijn woord om dat te doen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren. Deze eerste keer een vechtvers uit december 2009.


De Heere God zegt tegen Jeremia dat Hij wakker zal zijn over Zijn woord. Dat "wakker zijn" wordt in verschillende vertalingen vertaald met waken of de wacht houden. In de NBV wordt het echter vertaald met zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Dit slaat terug op vers 11, waar God vraagt: Wat ziet gij, Jeremía? En ik (=Jeremia) zeide: Ik zie een amandelroede.

De vertaling hierboven sluit denk ik mooi aan bij de (enigzins hertaalde) kanttekening van vers 12 uit de Statenvertaling: "Zoals de amandelboom vroeg, wakker en vlug bloeit en vruchten voortbrengt, alzo zal Ik vlijtig, naarstig en wakker zijn om Mijn woord over de Joden snel te volbrengen. In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt, dat wij in onze taal niet zo kunnen vertalen, alsof men zou zeggen: Ik zal amandelboomsgewijze wakker zijn, of zoals de amandelboom daarvan de naam heeft dat hij wakker is om vrucht te dragen, zo zal Ik snel Mijn woorden laten uitkomen."

Niet alleen toen, ook nu is God wakker over Zijn Woord/waakt Hij over Zijn Woord/houdt Hij de wacht bij Zijn woord. Gods uitspraken en beloften vervallen dus niet! Hij zal uitvoeren wat Hij heeft gesproken.