zondag 4 augustus 2013

Jeremia 1:12b - Uitkomen

Ik waak over Mijn woord om dat te doen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze zomermaand herhalingen van artikelen uit voorgaande jaren. Deze eerste keer een vechtvers uit december 2009.


De Heere God zegt tegen Jeremia dat Hij wakker zal zijn over Zijn woord. Dat "wakker zijn" wordt in verschillende vertalingen vertaald met waken of de wacht houden. In de NBV wordt het echter vertaald met zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Dit slaat terug op vers 11, waar God vraagt: Wat ziet gij, Jeremía? En ik (=Jeremia) zeide: Ik zie een amandelroede.

De vertaling hierboven sluit denk ik mooi aan bij de (enigzins hertaalde) kanttekening van vers 12 uit de Statenvertaling: "Zoals de amandelboom vroeg, wakker en vlug bloeit en vruchten voortbrengt, alzo zal Ik vlijtig, naarstig en wakker zijn om Mijn woord over de Joden snel te volbrengen. In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt, dat wij in onze taal niet zo kunnen vertalen, alsof men zou zeggen: Ik zal amandelboomsgewijze wakker zijn, of zoals de amandelboom daarvan de naam heeft dat hij wakker is om vrucht te dragen, zo zal Ik snel Mijn woorden laten uitkomen."

Niet alleen toen, ook nu is God wakker over Zijn Woord/waakt Hij over Zijn Woord/houdt Hij de wacht bij Zijn woord. Gods uitspraken en beloften vervallen dus niet! Hij zal uitvoeren wat Hij heeft gesproken.