zondag 29 december 2013

Johannes 15:11 - Blij-blijvend

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 22 december 2013

Johannes 8:12b - Licht van de wereld

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 15 december 2013

Johannes 4:14 - Stroom van zegen

[maar] wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 8 december 2013

Kolossenzen 2:2b-3 - Kracht, wijsheid en kennis

Christus in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Jezus Christus is niet zomaar iemand. In Hem is kracht, wijsheid en kennis. De Bijbel laat dit op verschillende plaatsen zien. De vechtverzen van deze week en vorige week zijn er een voorbeeld van:

Voor Joden en heidenen is Jezus Christus Gods kracht en Wijsheid:
[Maar] voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid (1 Korinthe 1:24, NBV)

Ook in het Oude Testament komt dit al naar voren. Bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja:
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5b, HSV)

Wat wij hier op aarde over Hem in de Schriften lezen wordt ook bevestigd door engelen, wezens (ook vertaald als dieren) en ouderlingen/oudsten:

En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de levende wezens en de oudsten, en hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, roepende met grote stem: waardig is het lam dat is geslacht om te ontvangen de kracht, de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de glorie en de lof! (Openbaring 5:11, Naardense Vertaling)

Wat kunnen we met deze Bijbelteksten?
In de eerste plaats: ze geloven.

En verder?
Reageer!

zondag 1 december 2013

1 Korinthe 1:24 - Wonderlijk, Raad, Sterke God

[Maar] voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Diverse vertalingen...