maandag 17 december 2012

Jesaja 43:25 - Vergeetlijst

Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 11 december 2012

1 Korinthe 14:3 - Profeet voor je gemeente

Maar wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 2 december 2012

1 Korinthe 13:7 - Met de mantel der liefde

zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 25 november 2012

1 Korinthe 13:4a - De lange adem van God

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...


God is liefde. De Bijbel zegt het zelf: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:8, HSV). In de brief aan Korinthe staat: De liefde is geduldig (HSV) of zoals het in de Naardense Bijbelvertaling staat: De liefde heeft lange adem. Kortom: God heeft geduld met ons.

Omdat wij op de Heere Jezus willen lijken, mogen wij datzelfde geduld en dezelfde liefde laten zien aan anderen; Korinthe 13, waarin het vechtvers van deze week staat, geeft een prachtige beschrijving van de liefde. Geloof ik die beschrijving?; laat ik die liefde zien?

Het is bijna niet te geloven, maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft Zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt; daardoor weten we zeker dat we in Hem zijn. (WV95)

We hebben een wonderlijke God!

dinsdag 20 november 2012

1 Korinthe 10:31 - Glorievolle maaltijd?

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 12 november 2012

Psalm 37:23 - Blijheid onderweg

De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 11 november 2012

Psalm 37:7a - Stilte omroepen

De dichter David geeft een boodschap door: Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen (Psalm 37:5, NBV). In het vechtvers van kortgeleden staat dit zelfde vers in de Statenvertaling: Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Een paar verzen verder staat geschreven: Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem (HSV).

Op het moment dat de farao dichtbij het volk van Israël komt wanneer dat volk onder leiding van Mozes vanuit Egypte vertrekt, spreekt Mozes. Hij roept de mensen van zijn volk op tot vertrouwen in Jahweh, hun God, en zegt hen: De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Stilte kan ongemakkelijk voelen. Toch klinkt vanuit de Bijbel een oproep om stil te zijn voor God. Blijkbaar wil God ons soms stil hebben. Want: kan God door ons heen spreken? Kan God door ons heen handelen? Het blijkt uit de genoemde teksten hierboven: we mogen (soms?) stil zijn om Hem Zijn werk te laten doen.

dinsdag 6 november 2012

Alle verzen 2012 online

Een extra geheugensteun staat online: de vechtverzen voor de tweede helft van 2012 zijn te downloaden vanaf www.vechtvers.nl. Daarmee zijn alle Bijbelverzen voor 2012 beschikbaar via de site.

Download gerust uw gratis PDF om vorige vechtverzen op te halen of nieuwe op te zoeken; aarzel niet en leer uw Bijbel!


maandag 5 november 2012

maandag 29 oktober 2012

Psalm 37:5 - Let go, let God

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
(Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 22 oktober 2012

Psalm 37:4 - Vreugdevolle gift

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 15 oktober 2012

Psalm 37:3 - Vertrouwen + actie!

Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 8 oktober 2012

2 Timotheüs 1:7 - Vrees niet

[Want] God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 1 oktober 2012

1 Timotheüs 6:6 - Winst in crisistijd

Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.
(NBG-vertaling 1951)

Diverse vertalingen...

maandag 24 september 2012

Psalm 18:32 - Voorbij de twijfel

[Want] wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

woensdag 19 september 2012

Spreuken 26:20 - Stop de motor

Als er geen hout meer is, dooft een vuur, en als er geen lasteraar is, houdt een ruzie op.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zaterdag 8 september 2012

Spreuken 22:1 - Naamkeuze

Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
(NBG-vertaling 1951)

Diverse vertalingen...

maandag 3 september 2012

Hebreeën 10:39 - Zonder wijken naar Jeruzalem

Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Hebreeën 3:12 - Opgelet?

De gebruikte tekst uit de NBV is uitgebreider dan de Griekse brontekst.
Daar staat eigenlijk aan het begin van vers 12:

Ziet toe, broeders, dat nooit... (Naardense vertaling)
of in de Herziene statenvertaling:
Zie erop toe, broeders, dat er nooit... 

Opletten geblazen dus met die verschillende vertalingen. Gelukkig zit onze God niet vast aan één vertaling.

dinsdag 28 augustus 2012

Hebreeën 3:12 - Let op elkaar

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 20 augustus 2012

Jeremia 1:8 - God zei: met ons

Wees niet bang voor hen want Ik ben bij u om u te redden – godsspraak van de HEER.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 14 augustus 2012

Jesaja 65:24 - Antwoord verschuldigd

Nog vóór zij roepen zal Ik hun antwoorden, terwijl ze nog spreken zal Ik hen verhoren.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

donderdag 9 augustus 2012

Johannes 8:51 - Woorden van leven

vast en zeker is het, zeg ik u: als iemand mijn woord bewaart zal hij geen dood aanschouwen tot in de eeuwigheid!
(Naardense vertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 29 juli 2012

Johannes 8:31b-32 - Vrije school

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 23 juli 2012

Psalm 100:5 - Goed voor eeuwig

Want goed is de ENE, voor éeuwig zijn vríendschap,- van geslacht tot geslácht is dáar zijn tróuw!
(Naardense Vertaling)

Andere vertalingen...

zondag 15 juli 2012

Psalm 100:1b-2 - Jubelen en juichen

[ Een lofpsalm.] Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Toon diverse vertalingen...
 
Deze psalm jubelt. Het is een lofpsalm en dat is duidelijk te merken. De God die alles heeft gemaakt (JHWH) roept op dat we voor Hem zullen juichen. Deze uitnodiging tot aanbidding is bedoeld voor de "ganse aarde", waarmee zowel Joden als heidenen bedoeld worden.

Matthew Henry schrijft onder meer: Het is "een dringende uitnodiging om God te aanbidden [...] Wij dienen God pas werkelijk door heilige vreugde. Het is een eer voor Hem dat we ons verheugen in Hem. We zouden Hem moeten dienen met heilige vreugde. Bijbelse aanbidders moeten vreugdevolle aanbidders zijn."

In vers 3 van deze psalm lezen we Hij is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij onszelf (Naardense vert.), wat inhoudt dat als het ons niet lukt om te loven of te dienen met vreugde, we terug mogen keren naar onze maker. Hij zal ons vast en zeker helpen, want JHWH is goed (vers 5)

zondag 8 juli 2012

Romeinen 5:1 - Vrede met God

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
Toon diverse vertalingen...

dinsdag 3 juli 2012

Psalm 96:1-2a - Opent uwen mond

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam [...]
Toon diverse vertalingen...

donderdag 28 juni 2012

1 Petrus 2:9 - Een nieuwe identiteit

Wanneer je gelooft heb je een nieuwe identiteit gekregen. Jef De Vriese citeert de Bijbel hierover in Zelfaanvaarding: "Je wezenlijke identiteit is niet die van een mislukte zondaar, maar van gerechtigheid van God, een heilige, een volmaakte, een nieuwe schepping, lid van een koninklijk priesterschap, met Christus gezeten in de hemelse gewesten, overgebracht uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde."

Klinkt dat niet fantastisch? En is het niet tegelijk onbegrijpelijk? Wat hebben wij een prachtige identiteit ontvangen! Alle eer aan God!

zaterdag 23 juni 2012

1 Petrus 2:9 - Uitgekozen eigendom

HSVSV
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar lichtMaar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht
andere vertalingen

zondag 17 juni 2012

Jakobus 4:16-17 - Laten en niet laten

HSVSV
Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.
andere vertalingen

maandag 11 juni 2012

Psalm 55:23 - Zorgeloos onderhoud

HSVSV
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.
andere vertalingen

maandag 4 juni 2012

Psalm 42:12 - Gerust loven

HSVSV
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.
andere vertalingen

zaterdag 26 mei 2012

1 Johannes 4:4b - Machtiger heerser

HSVSV
Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
andere vertalingen

zondag 20 mei 2012

1 Johannes 3:1a - Een naam uit liefde

HSVSV
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden.
andere vertalingen

zaterdag 12 mei 2012

Jesaja 26:4 - Stevig vertrouwen

HSVSV
Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid; want in den Heere HEERE is een eeuwige rotssteen.
andere vertalingen

zaterdag 5 mei 2012

Spreuken 31:30 - Lof aan de vrouw

HSVSV
Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden.
andere vertalingen

woensdag 2 mei 2012

Romeinen 12:21 - Goede overwinning

HSVSV
Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
andere vertalingen

zondag 22 april 2012

Romeinen 12:17-18 - Doordacht leven

HSVSV
Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
andere vertalingen

zondag 15 april 2012

Romeinen 12:14 - Zegenen en niet vervloeken

HSVSV
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
andere vertalingen

zaterdag 7 april 2012

Romeinen 12:12 - Blij doorgaan

HSVSV
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
andere vertalingen

zondag 1 april 2012

Spreuken 16:24 - Gezonde woorden

HSVSV
Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente.
andere vertalingen

zondag 25 maart 2012

Spreuken 15:1 - Vriendelijk antwoorden

HSVSV
Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.
andere vertalingen

zondag 18 maart 2012

Mattheüs 22:37b-39 - Liefhebben geboden

HSVSV
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
andere vertalingen

zaterdag 10 maart 2012

Mattheüs 20:27-28 - Dienen als Jezus

HSVSV
en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
andere vertalingen

dinsdag 6 maart 2012

Nieuwe verzen 2012 online

De vechtverzen voor de eerste helft van 2012 staan online. Vanaf vandaag is de lijst Bijbelverzen te downloaden vanaf www.vechtvers.nl.


Handig om terug te kijken, vooruit te spieken, voor in je binnenzak of in de auto of ...zaterdag 3 maart 2012

Mattheüs 20:26b - Nederig en groot

HSVSV
maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijnmaar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar
andere vertalingen

dinsdag 28 februari 2012

Psalm 30:5 - Looft Zijn heilige naam

HSVSV
Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. Psalmzingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.
andere vertalingen

zondag 19 februari 2012

Filippenzen 4:6-7 - Breng alles bij God

HSVSV
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
andere vertalingen

We hoeven ons nergens zorgen over te maken wanneer we bij Christus horen. God vraagt ons om zorgen bij Hem te brengen, door bidden en smeken.

De apostel Paulus, die de brief aan de Filippenzen schreef, roept in vers 4 op om blij te zijn in de Heere: Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. De Bijbel spreekt daarover ook in 1 Thessalonicenzen 5:16 en Psalm 37. Het betekent geen valse hoop of namaak-vreugde:

Vertrouw op de HEERE en doe het goede
bewoon de aarde en voed u met trouw.
Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
Vertrouw uw weg aan de HEERE toe (SV: Wentel uw weg op den HEERE)
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.
Zwijg voor de HEERE
en verwacht Hem; 

Psalm 37:3-7, HSV 

Als we God bidden en smeken en danken, zijn we bezig met het "wentelen van onze weg" op God. In Psalm 37 en het vechtvers van deze week wordt duidelijk dat God een reactie zal geven. We mogen zonder angst of schroom naar Hem toe met onze zorgen en mogen heerlijk blij zijn. Hij komt ons helpen!

maandag 13 februari 2012

Filippenzen 2:10 - Buigen of breken

HSVSV
opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
andere vertalingen

maandag 6 februari 2012

Psalm 27:14 - Zien op Yahweh

HSVSV
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.
andere vertalingen

maandag 30 januari 2012

Psalm 27:5 - Schuilplaats met uitzicht

HSVSV
Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.
andere vertalingen

maandag 23 januari 2012

Kolossenzen 4:6 - Smakelijk, niet te zout

HSVSV
Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.
andere vertalingen


zondag 15 januari 2012

Kolossenzen 3:2-3 - Veilig in Christus

HSVSV
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
andere vertalingen


maandag 9 januari 2012

2 Kronieken 16:9 - Gods waardevolle blik

HSVSV
Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem
andere vertalingen


maandag 2 januari 2012

Jozua 1:9 - Een gebod om sterk te zijn

HSVSV
Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.
andere vertalingen