maandag 26 september 2011

Psalm 91:13 - Trappen in geloof

HSV SV
Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.
andere vertalingen

Het vechtvers van deze week is een bemoediging om te overwinnen. De tekst roept ons niet op om zonder angst leeuwenkooien te openen. Hoewel engelen ons beschermen, moeten we ook ons verstand gebruiken.


De leeuw en de adder zijn misschien beelden voor mensen die erop uit zijn om gelovigen te benadelen. (Deut. 32:33) In dat geval hoeven we niet bang te zijn, want volgens deze tekst zullen we die mensen overwinnen.


Of misschien worden in dit vechtvers duivelse influisteringen bedoeld. In dat geval kunnen we deze gedachten overwinnen. Volgens deze belofte en ook volgens Paulus woorden: Want [...] wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthe 10:3-5)


Leugens hoeven we dus niet te geloven, eindeloze gedachtenspinsels en zorgen mogen we allemaal gevangennemen. Of in de woorden van het vechtvers er op trappen, ofwel brengen bij onze Heere Jezus Christus.


Matthew Henry haalt in zijn Bijbelverklaring de Romeinen-brief aan; hij noemt het vechtvers een belofte waar de apostel Paulus misschien naar verwees: En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. (Romeinen 16:20, HSV)


Omdat Jezus Christus de kop van de slang (de satan) heeft vermorzeld, hebben we een goed voorbeeld om deze tekst ook uit te voeren wanneer het nodig is. En hoeven we ook niet bang te zijn dat we zullen verliezen. Hij heeft al overwonnen!


maandag 19 september 2011

Psalm 91:11-12 - Beschermd door engelen

HSV SV
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
andere vertalingen

Wij hebben geen beschermengel. We hebben er vele. Zoals de Heere Jezus Christus engelen bij zich kreeg toen hij verzocht was geweest (Mattheus 4:11), zo zorgt God er voor dat wij beschermd worden door Gods engelen. Goddank, want dat heeft waarschijnlijk veel verdriet of pijn voorkomen.


Dat we beschermd worden betekent niet dat we onvoorzichtig moeten leven. Zowel in het dagelijks leven dienen we voorzichtig met ons zelf te zijn, als geestelijk gezien. Hoe ver ga je daar in? Geestelijk gezien moet je de zonde voorkomen:

  • Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
    (Mattheus 6:13, HSV)
  • Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.
    (1 Korinthe 10:12, WV)


zondag 11 september 2011

Psalm 91:9-10 - Een thuis en toevlucht

HSV SV
Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen.
andere vertalingen

De dichter van Psalm 91 noemt opnieuw God zijn toevlucht. Eerder in vers 2 schreef hij: Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht. In dit vechtvers spreekt de dichter zichzelf toe, en misschien ook ons; als we geloven kunnen we dit hem nazeggen. Want wie schuilt bij de Allerhoogste, is veilig bij Hem; dat staat in deze zelfde psalm.


De dichter spreekt zichzelf toe: "de Allerhoogste heb je tot je woning gemaakt. Bij Hem ben je gewoonweg thuis. En dan zal onheil of plaag me niet overkomen". De kanttekeningen van de ESV noemen hiervan een voorbeeld uit Genesis 12.


In zijn Bijbelverklaring schrijft Matthew Henry bemoedigende woorden: "Het is onze plicht om thuis te zijn in God, Hem te verkiezen en dan in Hem als een Woning te leven. Wij zullen voor Hem even welkom zijn als een man in zijn woning."


Welkom thuis!


dinsdag 6 september 2011

Psalm 91:7-8 - Zien en toch geloven

HSV SV
Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand - bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
andere vertalingen

De Bijbel is waar. Dat bevestigt God zelf. In het Bijbelboek Psalmen bijvoorbeeld, maar ook in de woorden van Jezus uit Mattheus:

Uw woord is volkomen betrouwbaar (Psalm 119:160a, NBV)

Uw woord is de waarheid (Mattheus 17:17b)

Dit is misschien wel belangrijk om in gedachten te houden bij het lezen van Psalm 91. Is het echt waar dat God altijd een toevlucht is? Dat bij Hem een veilige schuilplaats is? En wat te denken van de vechtverzen van deze week? Deze psalm lijkt misschien tegen de werkelijkheid in te gaan. Gelovigen ervaren tenslotte ook gevaar en narigheid. De apostel Paulus is er een goed voorbeeld van. Denk ook aan vervolgde christenen. Kennen ze deze psalm? Waarom dan al gevaar en ongemak?

Het kan zijn dat al het onheil alleen bestemd is voor de goddelozen. En dan voor zowel heidenen als Israƫlieten. In zulke gevallen mag een gelovige zeker zijn van Gods bescherming (kanttekeningen ESV).

Ook al ervaart een ware christen onheil en rampspoed, God zorgt voor uitkomst. Een gelovige hoeft niet angstig te zijn voor de dood. We hoeven niet onder een juk van zwaarmoedigheid naar de grond te kijken vanwege de dreiging van oorlog of dood. Matthew Henry refereert hier aan Hebreeen 2:15

allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. 

We mogen in alles op God ons vertrouwen stellen, ook al lijkt God of de Bijbel soms niet te begrijpen.