zondag 26 juni 2011

Galaten 5:25 - Wandelen door de Geest

HSV SV
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
andere vertalingen

Christenen hebben de Heilige Geest in zich wonen. Hij is daar gekomen toen zij tot geloof kwamen. God zelf schonk hen Zijn Geest:

wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte (Efeze 1:12b-13)

Nu hebben we de roeping om als gelovige te leven door Gods Geest: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. (Galaten 5:16b, NBG51). We hoeven niet meer slaaf te zijn van ons lichaam en ons vorige leven (Romeinen 6:6). Het beste tegengif hiervoor is, zo vertelt Matthew Henry, is het wandelen in de Geest. Hij verwijst hierbij naar vers 18: Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

Henry: "Als u in de richting en de bedoeling geleid wordt door de Geest, dan zal daaruit blijken dat u niet meer onder de wet bent." En dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:1, HSV)

Verlost en levend met de Heilige Geest. Wat heerlijk is dat! Maar... hoe wandelen we eigenlijk door de Geest? Door om te gaan met God: Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld [...] zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. (2 Korinthe 3:18, HSV)

Daarom moeten we belemmeringen uit de weg ruimen en ruimte geven aan de Heilige Geest zodat we door Hem wandelen kunnen. We kunnen zo vervuld raken met Gods Geest zodat we daarvan als het ware overlopen. Jezus riep ooit: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest. (Joh. 7:38-39a)


zaterdag 18 juni 2011

Galaten 5:24 - Wandelen langs Golgotha

HSV SV
Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
andere vertalingen

Als u door de Heilige Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. De uitingen van een zondig leven ("de werken der wet") zijn heel duidelijk beschreven in Galaten 5. Ze lijken het tegengestelde van de vruchten van de Geest. De Bijbel waarschuwt ervoor, al in het Oude Testament, bijvoorbeeld in de Spreuken. Ook in Psalm 34:

Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.
(Psalm 34:15, HSV)

God wil niet dat we zondigen, toch vertelt Jezus Christus ons: U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb (Joh. 15:3, HSV). Het blijft daar niet bij, God snoeit de ranken van de wijnstok. Elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. (vers 2b, HSV)

Laten we door meer vruchten te dragen dus meer vruchten van de Geest zien? Werkt God die vruchten van de Geest vanzelf, of is er actie van onze kant vereist? In dit hoofdstuk van Galaten staat het antwoord:

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (vers 16, HSV)
(NBV: dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.)

Wandelen is een handeling en wandelen is een werkwoord, dat doen we dus zelf. Wandelen door de Geest betekent zowel:
  • de juiste beslissingen nemen en de juiste keuzes maken (actie van ons/menselijk handelen)
  • de kracht daarvoor krijgen (ontvangen van God)
Je kunt soms een moeilijke keuze moeten maken, maar met Gods hulp, lukt die keuze ook. Daarmee krijgen we de kracht voor die keuze; dankzij Zijn Geest. Wandelen met God willen we daarom ook.


We zijn van Christus en dit weten wij toch, dat onze mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (Romeinen 6:6, HSV)


Galaten 5:22-23 – Opgesomde vruchten

Een manier om het vechtvers over de vruchten van de Geest in te prenten is beginnen met het leren van de vruchten. Het zijn er negen:
  • als eerste: liefde (vooraan, en daarom belangrijk)
  • de woorden die met vr beginnen: blijdschap=vreugde, vrede, vriendelijkheid
  • de woorden die met een g beginnen: geduld, goedheid, geloof
  • de woorden met met een z beginnen: zachtmoedigheid, zelfbeheersing
Let op: met dit ezelsbruggetje verandert de volgorde van de opsomming. Nu is dat waarschijnlijk geen probleem... je kent iets pas goed wanneer je het ook in een andere volgorde kunt opnoemen...


Bij iedere andere Bijbelvertaling is het uiteraard ook mogelijk om met een ezelsbruggetje de opsomming aan te leren.


Belangrijker dan leren is overigens het leven met Gods Geest: Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. (Galaten 5:25)


zaterdag 11 juni 2011

Galaten 5:22-23 – Vrucht van de Geest

HSV SV
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet.
andere vertalingen

Een christen laat zien dat de Geest van God in hem woont. Zodat andere mensen het zien. Zac Poonen schrijft daarover in Sieraad voor as:


"De mens die met de Geest vervuld is, probeert niet alleen anderen de indruk te geven dat hij in heiligheid groeit, maar hij groeit ook daadwerkelijk. Hij zal niet van ervaringen getuigen en niet proberen anderen van zijn theologie over heiliging te overtuigen. Zijn leven laat zo’n heiliging zien dat anderen naar hem toe komen, uit zichzelf, en hem naar het geheim van zijn leven vragen. Ware heiliging krijgt alleen hij die er met zijn hele hart naar zoekt".

Het valt op dat de eerste Geestesvrucht die genoemd wordt, liefde is. Het betekent dat deze van groot belang is. Zou je kunnen zeggen dat vanuit de liefde de andere gaven groeien? Om te groeien in de liefde en om meer vruchten van de Geest te dragen is het belangrijk om met de bron van liefded verbonden te blijven:

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:5, HSV)


zaterdag 4 juni 2011

Galaten 2:20 – Christus leeft in mij

HSV SV
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
andere vertalingen

De zonden hoeven over de gelovige geen heerschappij meer te hebben. De gelovige is dood voor de zonde staat in Romeinen 6:

Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? (vers 2b)

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (vers 6, HSV)

Dat betekent dat de zonden nog wel kunnen voorkomen in het leven van een christen, maar dat we niet meer slaaf van de zonden zijn. Onze zonden zijn vergeven door Jezus Christus:

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade (Efeze 1:7, HSV)

Wat zo bijzonder is aan God, is dat Hij zelfs in ons woont: Christus leeft in mij. Doordat Jezus Christus betaalde voor de zonden met Zijn lichaam, kreeg iedere gelovige verlossing. En daardoor werd je een nieuw schepsel:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17, HSV)

Paulus, de schrijver van de brief aan de Galaten, lijkt te zeggen dat wanneer hij ieder moment op Christus vertrouwt, Christus in en door hem werkt. Met God in ons, kunnen we niet meer verlangen. We mogen op Hem vertrouwen, en vanuit dat geloof leven. Prijs Hem daarvoor! Glorie aan God!