zaterdag 26 februari 2011

Psalm 103:1-2 - Lof en motivatie

HSV SV
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.
andere vertalingen

Het doel van ons leven is God eren. Bij een dergelijk leven hoort een christen die Hem liefheeft en Hem wil dienen. Het is daarbij dan ook prachtig dat we Hem kunnen en mogen loven! Bijvoorbeeld met onze stem en met muziek. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament wordt gesproken over loven en prijzen.

Een gelovige kan God prijzen zonder aansporing; zijn of haar leven is zo vervuld van Gods Geest dat deze gelovige helemaal geen aansporing nodig heeft:

En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus (Efeze 5:18-20, SV)

Maar het kan ook zijn dat een christen aansporing nodig heeft zoals in de vechtverzen van deze week. David spoort zichzelf aan om God te loven (vers 1, 2 en 22)

Het doel van lofprijzing is altijd God; wanneer het gaat om onszelf of een ander, doen we God tekort. David spreekt over al wat binnen in mij is; wat inhoudt dat heel ons ik mee mag doen; niet alleen de tong, maar met alles wat in ons vermogen ligt. Prijs Hem!

 

zaterdag 19 februari 2011

Romeinen 15:1-2 - Opbouwen en eren

HSV SV
Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting.
andere vertalingen

Een sterk persoon kan makkelijker een zwak persoon dragen, dan andersom. Zorg er daarom voor als gelovige, om sterk te worden of te zijn. Sterk in geloof (door van de melk op te groeien naar de "vaste spijze"), sterk in de leer en de christelijke vrijheid. Want iemand zwak in geloof, kan makkelijk struikelen over een sterk persoon die in deze vrijheid staat.
Daarom, sterke, laat de zwakke niet vallen. Dat is onze plicht schrijft Paulus. Laat hem niet vallen, maar bouw hem op; zodat hij kan groeien.
Zwakke, probeer te groeien, het is een Bijbelse oproep: ...groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petrus 3:18, HSV)

Het sterk zijn of worden kan of zal ten koste gaan van ons eigen genot, maar Christus is hierbij ons grote voorbeeld: want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. (Rom. 15:3, HSV)

Jezus Christus heeft zonden en minachting en goddeloosheid op zich genomen; we mogen jaloers zijn, dat we meer op Hem kunnen lijken wanneer dat meer of minder ten koste gaat van onszelf. Onze broeder of zuster wordt er door opgebouwd en Christus geëerd.

 

zondag 13 februari 2011

Romeinen 14:7-8 - Wij zijn van God

HSV SV
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.
andere vertalingen

De apostel Paulus schrijft in Filippenzen 1:21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst (HSV). In de vechtverzen van deze week staat hetzelfde: Niemand leeft voor zichzelf. De Bijbel geeft aan dat iedere gelovige van Christus is. Ons leven kunnen en mogen we aan Hem toewijden.

Zac Poonen schrijft hierover in het boekje Sieraad voor As: de enige goede basis voor onze toewijding is een erkenning dat we in de eerste plaats geheel aan God toebehoren. Onszelf aan God geven uit dankbaarheid voor wat Hij voor ons gedaan heeft heeft, is, hoewel goed op zich, niet de juiste basis voor christelijke toewijding. Liefde voor Christus kan de drijvende kracht zijn in onze dienst voor de Heere. Maar de basis op grond waarvan we ons leven aan God moeten toewijden is het feit dat Hij ons gekocht heeft aan het kruis. We zijn daarom nu Gods eigendom en hebben geen recht meer op onszelf.

Het gaat dus niet om onze dankbaarheid, maar om het werk dat Christus voor ons heeft gedaan. We bewijzen God geen gunst als we ons leven aan Hem geven; we geven alleen terug wat we van God gestolen hebben. Berouwvol naar God teruggaan als een dief is de enige houding waarin we tot God kunnen naderen als we ons leven aan Hem geven. God heeft ons gekocht. Als we dat erkennen, hebben we de enig juiste basis voor onze toewijding gevonden.

 

maandag 7 februari 2011

Psalm 84:10-12 - Verlangen naar Gods tempel

HSV SV
O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. O God, ons Schild, zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.
andere vertalingen

De dichter van deze psalm - mogelijk David - verlangt er naar om in het huis van God te zijn. De reis er naar toe heeft hij er graag voor over. Ook al kost dat veel moeite. Hij weet zich gesterkt door het verlangen naar Gods huis, de tempel. Daar woont God, daar is het goed. Onderweg sterkt God bovendien de reiziger; de reiziger/pelgrim/kerkganger kan Hem voor ogen houden; en het verlangen blijft (vers 7).

Het sterke verlangen van de dichter is terug te vinden in de hele psalm en te vergelijken met Psalm 63, die duidelijk op naam van David staat geschreven. Hart en lichaam van de dichter roepen het uit (zingen staat er in de Engelse vertaling) tot God. Hij verlangt er zo naar dat hij niet stil kan zijn.

De dichter prijst in Psalm 84:1-4 de mensen die in Gods voorhoven aanwezig zijn, in vers 5-9 prijst hij de mensen die onderweg zijn naar Sion, waar Jeruzalem met de tempel is. De Psalm doet hier denken aan Psalm 122, waar ook sprake is van mensen die op weg zijn naar het huis van God.

In de vechtverzen van deze week, vers 10-12, prijst de dichter God en de mensen die op God vertrouwen. Deze mensen acht hij zo gelukkig (welzalig/welgelukzalig), hij kent hun situatie. Hij is er deel van, al is hij nog onderweg. Welgelukzalig bent u ook als u zo naar uw gemeente toe gaat! En vers 13 zegt: Welgelukzalig bent u als u op God vertrouwt.
Wat een zaligheid! We kunnen net als de dichter stralen, zingen en blij zijn door God, onze Zon!

 

vrijdag 4 februari 2011

Psalm 79:9 - Teksten aanleren

Om Bijbelteksten aan te leren is het soms makkelijk om foefjes of ezelsbruggetjes te gebruiken.
Zo zijn sommige gedeeltes van de Bijbeltekst eender of bijna eender. Bijvoorbeeld bij
  • Help ons en red ons
  • omwille van de eer van Uw Naam en omwille van Uw Naam
Bij het inprenten kan het handig zijn om de zin in stukken op te delen; zinsdelen aanleren is over het algemeen eenvoudiger. Zoek ook naar woorden of klanken die op elkaar lijken en leer deze aan: doe verzoening en over onze zonden.

Andere manieren om in te prenten:
  • dagelijks overschrijven
  • uitprinten en lezen (in de stille tijd)
  • met meerdere mensen oefenen (bijvoorbeeld aan tafel)
  • hardop oplezen
  • het hoofdstuk lezen waarin het vechtvers staat; hierdoor wordt de context duidelijker
  • vechtverzen van vorige weken herhalen (belangrijk!)
  • uw eigen manier
  • post, mail of tweet uw manier, uw tips. Misschien tot zegen voor een ander!
De tempel was verwoest; maar gelukkig leeft de Geest van God in ons. God heeft ons gered!