woensdag 30 december 2009

Jeremia 7:23 - Erbij

Blijf dicht bij God: Hoort naar Mijn stem, zo zal ik u tot een God zijn. en je zult bij God horen (gij zult Mij tot een volk zijn)
Wat een mooie belofte! God doet in het Nieuwe Testament nog zo'n mooie belofte: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. (2 Timotheus 2:13)

Hoor je Zijn stem? Volg je Hem? Ben je Hem trouw?
Dat wens ik u van harte voor 2010!

In januari hoopt vechtvers.nl verder te gaan met een nieuwe lijst vechtersverzen. Deze lijst zal online beschikbaar komen in dezelfde maand zo de Heere wil en wij leven. Nieuwsgierig naar de Engelse fighterverses? Deze worden ook gebruikt voor vechtvers.nl.
 

zaterdag 26 december 2009

Jeremia 7:23 - Terugkeren

SV
HSV
Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga.
nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

In de context van dit vers, veroordeelt de God Juda voor het aanbieden van schijnheilige offers.
Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Doet uw brandoffers tot uw slachtoffers, en eet vlees. Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers. Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga. (Jeremia 7:21-23)

Ook op andere plaatsen in het Oude Testament reageert God duidelijk heel ernstig op een godsdienst van vormen zonder geloof en liefde er in. Voorbeelden zijn te vinden in Jesaja 1:11, Jeremia 6:20 en Amos 5:21 en Jesaja 58

Zonden maken een scheiding tussen God en mensen: Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. (Jesaja 59:2)

De resultaten van het afdwalen van God, het vormgeloof, het aanbidden van vreemde goden had gevolgen voor het volk Israel: ze werden gestraft, ze werden zelfs uit hun land meegenomen door hun vijanden. Toch vergeet God Zijn volk niet: het vechtvers van deze week laat dat zien en ook Jesaja 59:1 Zie, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen
God wil de zonde niet, stelt er straf tegenover, maar biedt ook weer verlossing aan. Wonderlijk!

Vergelijk het vechtvers van deze week uit Jeremia ook eens met het vechtvers van oktober/november 2009.
 

donderdag 24 december 2009

Jericho en Bethlehem

Wat God zegt en belooft, doet Hij ook. Een voorbeeld is de verovering van de stad Jericho door de Israelieten. Jericho wordt in de handen van Jozua en het volk gegeven. Toen zeide de HEERE tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. (Jozua 6).

Een couplet uit het kinderliedje Jericho:
 God geeft Jozua een teken:
 trek de stad om zonder spreken,
 doe dat zeven dagen lang.
 Ik strijd voor u, wees niet bang.
 uit: Jericho H. Lam/W. ter Burg

De muren van Jericho vallen. Gods belofte aan Jozua is dus wel blijven staan. Wat God beloofde, deed Hij ook.

In het verleden kwamen ook andere Bijbelse beloften al uit, denk aan de voorspellingen uit het Oude Testament. De Messias zou komen. Een voorbeeld is te vinden in Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.
In het Nieuwe Testament is de vervulling te zien van deze profetie: er komen wijzen van het oosten naar Jezus toe, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea (Matthëus 2:1a).

Een ander voorbeeld uit het Oude Testament: Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. (Jesaja 11:1) In het geslachtsregister van Jezus Christus in Mattheüs 1:6a wordt Jesse de vader van koning David genoemd: En Jesse gewon David, den koning. In sommige edities van de Statenvertaling staat Jessai in plaats van Jesse. Het Griekse Iessai is de vertaling van de naam Isaï. Dat Jesse/Isaï de vader is van David de koning betekent de vervulling van Jesaja's profetie: Jezus is uit het geslacht van David. Het was eeuwen eerder al voorzegd en kwam uit toen Jezus werd geboren. Gods woorden, gesproken dit keer door een profeet, kwamen uit. Zouden andere beloften van God dan niet uitkomen?

zaterdag 19 december 2009

Jeremia 1:12b - Snelle uitvoering

SV
HSV
Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen. nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

De Heere God zegt tegen Jeremia dat Hij wakker zal zijn over Zijn woord. Dat "wakker zijn" wordt in verschillende vertalingen vertaald met waken of de wacht houden. In de NBV wordt het echter vertaald met zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Dit slaat terug op vers 11, waar God vraagt: Wat ziet gij, Jeremía? En ik (=Jeremia) zeide: Ik zie een amandelroede.

De vertaling hierboven sluit denk ik mooi aan bij de (enigzins hertaalde) kanttekening van vers 12 uit de Statenvertaling: "Zoals de amandelboom vroeg, wakker en vlug bloeit en vruchten voortbrengt, alzo zal Ik vlijtig, naarstig en wakker zijn om Mijn woord over de Joden snel te volbrengen. In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt, dat wij in onze taal niet zo kunnen vertalen, alsof men zou zeggen: Ik zal amandelboomsgewijze wakker zijn, of zoals de amandelboom daarvan de naam heeft dat hij wakker is om vrucht te dragen, zo zal Ik snel Mijn woorden laten uitkomen."

Niet alleen toen, ook nu is God wakker over Zijn Woord/waakt Hij over Zijn Woord/houdt Hij de wacht bij Zijn woord. Gods uitspraken en beloften vervallen dus niet! Hij zal uitvoeren wat Hij heeft gesproken.

zaterdag 12 december 2009

Jakobus 1:19b-20 - Langzaam zijn

SV
HSV
Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.
Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God voort.
andere vertalingen

Ieder mens moet vlug zijn in het horen. De kanttekeningen in de Statenvertaling wijzen daarbij naar: 1. het leren van de Bijbel en 2. het leren van iets goeds in het algemeen.

Dat betekent een open houding en verwachting naar God bij het Bijbellezen en een soortgelijke houding bij het omgaan met anderen.

Traag zijn om te spreken levert denktijd op. Meer denktijd zorgt voor opschorten van een mogelijk oordeel. Traagheid tot toorn valt te vertalen met langzaam kwaad worden. Zonder ongecontroleerde primaire reacties die ook allerlei ongecontroleerde tegenacties kunnen oproepen.

In plaats van veroordeling of toorn is het goed om te spreken en te denken zoals het voor God aangenaam is. Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser (Psalm 19:15).

Lees ook eens Spreuken 17:27 en Prediker 5:1.

zaterdag 5 december 2009

Jakobus 1:17 - Vader der lichten

SV
HSV
Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is of schaduw van omkering. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is, of schaduw door omwenteling.
andere vertalingen

Een internet-zoekopdracht voor dit artikel gaf onder andere een gedicht van Jakobus Revius als resultaat. Hij dichtte in zijn Over-Ysselsche sangen en dichten:

"De sterren, maen en son, en geest, en al moet swichten
Voor God, dat groote licht, den Vader aller lichten."

Gods licht overschaduwt in deze regels het licht in de natuur en in de geest van een mens. Wat zou er ook meer licht geven dan God, de Vader van de lichten? God zelf is een licht: En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. (1 Joh. 1:5)
God geeft ons ook zicht op genade, troost en blijdschap door Zijn licht: Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht. (Psalm 36:10)
De kanttekening (SV) bij dit vers legt het uit: "Dat is, als Gij ons door uw Heiligen Geest verlicht, en uw vaderlijk aanschijn in den Messias vertoont, dan bekomen wij het rechte verstand van uwe genadewerken en genieten een levenden troost en hartelijke blijdschap [...]".