zaterdag 28 mei 2011

Spreuken 6:22-23 – Wettig leven met Christus

HSV SV
Als je op weg gaat, zal het je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken. Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens
andere vertalingen

De wijsheid die de vader doorgeeft in de vechtverzen uit Spreuken 6 helpen zijn zoon - of kinderen in het algemeen - om verder te zien dan de (geestelijke) verleidingen die je tegenkomt in het leven. Matthew Henry schrijft hierover in zijn verklaring van het Oude Testament: "Laat het woord uw regel zijn, dan zult u geleid worden door de Heilige Geest. Die zal u waarschuwen en steunen." De Bijbel lezen helpt bij het wandelen met God:

Wie het onderricht ter harte neemt is op weg naar het leven, maar wie een vermaning verwerpt dwaalt af. (Spreuken 10:17, WV)

Het is eenvoudig de Bijbel te zien als een verzameling van geboden en richtlijnen. Gelukkig hoeven we niet onder te gaan in het gehoorzamen aan wetten en geboden. Waarom niet? Omdat Jezus Christus Zijn leven heeft gegeven om ons nieuw leven te geven:

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven (Galaten 2:20, HSV)


zaterdag 21 mei 2011

Spreuken 6:20-21 - Liefde en geboden

HSV SV
Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Bind ze voortdurend op je hart, hang ze om je hals. Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet. Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals.
andere vertalingen

De vechtverzen uit Spreuken 4 klinken nog al eens als een gebod. In de verzen van deze week zegt de vaderfiguur dit ook letterlijk: neem het gebod van je vader in acht. Al deze aanbevelingen en geboden kunnen de indruk geven van een streng geloof waarin niets mag. Geboden uit de Bijbel komen dan over als een verzameling strakke regels en bevelen waaraan je je moet houden. Toch hebben die strakke regels en geboden zin...

De strakke regels en geboden in de Bijbel zijn niet bedoeld door God om Zijn kinderen het leven zuur te maken. Als een vader geeft Hij richtlijnen om het leven te leven. Het vroeg en vraagt wel overgave. Destijds in het Oude en Nieuwe Testament, maar ook nu; om in antwoord op de geboden te reageren vanuit liefde. Liefde is namelijk het grote gebod wat Christus zelf gaf:

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheus 22:37b-39, HSV)

Het gebod van de vader uit Spreuken en de wet van de moeder zijn belangrijk genoeg om ze als een ketting om de hals te hangen. Die kun je dagelijks omdoen of niet, dat is een keuze. Daarmee draag je de wijsheid en richtlijnen bij je. Zodat je er gebruik van kunt maken. Bovendien is een ketting een sieraad. Wandelen zoals God wil is een keuze (sieraad) voor iedere christen:

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Efeze 5:1-2, HSV)


zondag 15 mei 2011

Spreuken 4:26-27 - Woorden van toen voor nu (4)

HSV SV
Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade! Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter- of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade.
andere vertalingen

Een christen heeft de verantwoordelijkheid om te kiezen wanneer de mogelijkheid tot zondigen zich voordoet. Om al bij voorbaat te voorkomen dat die keuze gemaakt moet worden, moet de weg schoongemaakt worden. Ofwel: zonden moeten verwijderd worden uit het leven van de gelovige. Ook is het goed om na te denken over welke wegen ingeslagen worden.

"Blijf op het goede pad" lijkt de conclusie van de vechtverzen van deze week. In de vechtverzen van vorige week stond: Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Het betekent dat de ogen van de gelovige niet naar zonden moeten kijken, maar op het doel gericht moeten zijn. En dat is bij het kwade vandaan!

De vertaling van het vers 26 blijkt voor meerdere uitleg vatbaar:
  • Baan het spoor voor je voet (HSV)
  • Weeg de gang van je voet (SV) / Let op het pad dat je voeten bewandelen (WV)
In de vertaling van de HSV wordt de nadruk gelegd op het wegdoen van zonden zodat de weg vrij is. In de Statenvertaling en Willibrordvertaling ligt de nadruk meer op het nadenken over welk pad je inslaat: kies ik wel of niet voor het pad naar de zonde.

Een gelovige heeft dus de vrijheid om wel of niet te kiezen voor de zonden. Hoe?

Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. (Psalm 119:9, NBV)

Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. (Psalm 119:105)

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (Rom. 6:13-14, HSV)


zaterdag 7 mei 2011

Spreuken 4:24-25 - Woorden van toen voor nu (3)

HSV SV
Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.
andere vertalingen

De vader die tot zijn zoon spreekt gaat verder: let op je mond en je ogen! De vechtverzen van deze week sluiten aan de verzen van de vorige weken. Lees ze hier: Spreuken 4.

Niet alleen in Spreuken 4 worden deze dingen genoemd, ook in hoofdstuk 6 van dit Bijbelboek staan eendere teksten die de gelovige waarschuwen tegen de zonden. Daar en ook in Psalm 5 blijkt dat God een hekel heeft aan de zonde, ze zelfs haat:

Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid (Psalm 5:5a, HSV),

Een verdorven mens, een man van onrecht,
gaat rond met valsheid van mond,
knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten
en wijst met zijn vingers.
In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeedt te allen tijde kwaad
en hij brengt twisten teweeg.
Daarom zal plotseling zijn ondergang komen,
opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is.
Deze zes haat de HEERE,
ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:
hoogmoedige ogen, een valse tong
en handen die onschuldig bloed vergieten,
een hart dat zondige plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen,
een valse getuige die leugens blaast,
en die tussen broeders twisten teweegbrengt.

(Spreuken 6:12-19, HSV)

Met onze stem werken aan Gods wil, dat kan. Met Zijn hulp staan we stevig in de schoenen. En zijn we ongelofelijk afhankelijk. Tenslotte hebben we God nodig in alles:

Betrek de wacht bij mijn mond, bewaak de poort van mijn lippen. (Psalm 141:3, WV)

En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. (2 Korinthe 9:8, HSV)

Lees meer op vechtvers.nl over de stem:
Efeze 4:29 - Neem mijn stem
2 Korinthe 9:8 - Geef het door


donderdag 5 mei 2011

Spreuken 4:22-23 - Uitingen van het leven

Het is belangrijk om te getuigen van Gods goedheid en de mogelijkheid om zalig te worden. Daarmee doen we iets zoals God het wil. We hebben een stem gekregen om te getuigen. Hoe meer ons hart vol is, hoe makkelijk we getuigen, want zo zegt het spreekwoord: waar het hart vol van is, vloeit de mond van over. uit de overvloed van het hart spreekt de mond (Mattheus 12:34b, HSV)

Het is daarom belangrijk om in de gaten te houden waar ons hart zich mee bezig houdt. Bescherm je hart. Hoe? Door acht te slaan op de woorden die geschreven staan in Gods Woord. De Spreuken-schrijver zegt het ook: sla acht op mijn woorden. Door bezig te zijn met God, door tijd met Hem door te brengen. Uit het hart zijn de uitingen van het leven.

Henk Binnendijk schrijft in Dichtbij God over de stad van God uit Openbaring 12.

En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten (Openb. 21:12a)

haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn (Openb. 21:25, HSV)

Binnendijk: "Binnen de muur wil men het leven van buiten de muur buiten houden. Omdat het leven binnen de muur volkomen anders is dan het leven buiten de muur. Binnen is alles rein, heilig, liefdevol, vreugdevol, barmhartig, open, genadig, vol van God."

De muur biedt bescherming: "Er moet in ons leven een grote en hoge muur zijn om alles wat van God is te beschermen en het verkeerde buiten te houden. Dat kan door onze omgang met Hem. Die muur kan niet hoog genoeg zijn."

Binnendijk schrijft over de poorten van de stad. Daardoor zou toch het kwaad naar binnen kunnen komen? Maar dat gebeurt niet, de poorten worden nooit gesloten. Zonder dat er iets onreins binnenkomt: En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt (Openb. 21:27)

Binnendijk: "De muur is bedoeld om het onreine buiten te houden. De poorten zijn bedoeld om datgene wat in de stad is, het leven met God, naar buiten te brengen. Naar mensen."

Zou ons hart zijn als de stad van God, wat voor prachtige uitingen zouden er dan onstaan? Dan komt het leven met God naar buiten toe, vloeit de mond over van God en alles wat met Hem te maken heeft.

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Opwekking 167