zaterdag 7 mei 2011

Spreuken 4:24-25 - Woorden van toen voor nu (3)

HSV SV
Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.
andere vertalingen

De vader die tot zijn zoon spreekt gaat verder: let op je mond en je ogen! De vechtverzen van deze week sluiten aan de verzen van de vorige weken. Lees ze hier: Spreuken 4.

Niet alleen in Spreuken 4 worden deze dingen genoemd, ook in hoofdstuk 6 van dit Bijbelboek staan eendere teksten die de gelovige waarschuwen tegen de zonden. Daar en ook in Psalm 5 blijkt dat God een hekel heeft aan de zonde, ze zelfs haat:

Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid (Psalm 5:5a, HSV),

Een verdorven mens, een man van onrecht,
gaat rond met valsheid van mond,
knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten
en wijst met zijn vingers.
In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeedt te allen tijde kwaad
en hij brengt twisten teweeg.
Daarom zal plotseling zijn ondergang komen,
opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is.
Deze zes haat de HEERE,
ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:
hoogmoedige ogen, een valse tong
en handen die onschuldig bloed vergieten,
een hart dat zondige plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen,
een valse getuige die leugens blaast,
en die tussen broeders twisten teweegbrengt.

(Spreuken 6:12-19, HSV)

Met onze stem werken aan Gods wil, dat kan. Met Zijn hulp staan we stevig in de schoenen. En zijn we ongelofelijk afhankelijk. Tenslotte hebben we God nodig in alles:

Betrek de wacht bij mijn mond, bewaak de poort van mijn lippen. (Psalm 141:3, WV)

En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. (2 Korinthe 9:8, HSV)

Lees meer op vechtvers.nl over de stem:
Efeze 4:29 - Neem mijn stem
2 Korinthe 9:8 - Geef het door