Over vechtvers

Welkom op vechtvers.nl!
Op vechtvers.nl vind je vechtverzen. Vechtverzen zijn verzen uit de Bijbel om iedere week te leren.

Met als doel ondersteuning van je geloof om:

  • het zwaard "paraat te houden" in de geestelijke strijd (Efeze 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.)
  • een medicijn te hebben voor het tijdelijke en eeuwige leven (Spreuken 15: 4 De medicijn der tong is een boom des levens)
  • de juiste woorden op de juiste tijd te spreken (Spreuken 15:23 hoe goed is een woord op zijn tijd!)
Allemaal met dit doel: tot opbouw van ons geloof en dat van anderen; tot eer van God!