zaterdag 26 juni 2010

Efeze 6:13-15 - Staan en lopen met je wapenrusting

SV HSV
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
andere vertalingen

In de geestelijke strijd zoals genoemd in de vechtverzen van vorige week (Ef. 6:10-12) hebben we Goddelijke bescherming nodig. Paulus roept de gelovige op de complete wapenrusting aan te doen (vers 11). Die wapenrusting wordt ter beschikking gesteld voor de gelovigen.


Vers 13 spreekt over neemt aan de gehele wapenrusting van God. In de King James vertaling staat take unto you the whole armour of God. De wapenrusting moeten we niet laten liggen.

Oppakken en aantrekken dus, want waarom zouden we omvergestoten moeten worden? We mogen blijven staan want we hebben bescherming. De verzen 11, 13 en 14 geven aan dat de christen niet hoeft te vallen als de boze en zijn machten aanvallen. We mogen blijven staan in de strijd tegen die sterke tegenstander! God geeft ons bescherming!

De wapenrusting bestaat niet alleen uit wapens, maar ook uit bescherming. We moeten o.a. ook het borstwapen aandoen. De Herziene Statenvertaling geeft een duidelijker omschrijving van dit woord: een borstharnas. Het is een bescherming voor de borst en het hart.
De kanttekeningen in de Statenvertaling geven aan dat de daarbij horende gerechtigheid slaat op "godzaligheid van het leven en een goed geweten".

Matthew Henry schrijft in zijn verklaring: "Opmerkelijk is het dat er geen wapen voor de rug wordt genoemd; zo wij de vijand de rug toekeren zijn wij onbeschermd."

Goed schoeisel is belangrijk bij een wandeling. Zonder goede schoenen wandelt iemand niet ver. Vers 15 spreekt over het willen verbreiden van het Evangelie. Henry schrijft over het Evangelie van de vrede dat het ons in staat zal stellen "om met geregelde gang in de weg van de godsvrucht te lopen ondanks de moeilijkheden en gevaren die daaraan verbonden zijn". Het evangelie geeft tenslotte vrede in de harten van alle mensen die daarin geloven. Reden om voor goede schoenen te zorgen...

zaterdag 19 juni 2010

Efeze 6:10-12 - Machtig door goddelijke wapenrusting

SV HSV
Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
andere vertalingen

Overmand door twijfel? Last van ongeloof dat niet over lijkt te gaan? Gedachten die blijven spoken? Verleidingen die zich op blijven dringen? De macht van de boze is groot en zijn legers zijn onzichtbaar. Een christen kan niet strijden tegen die overmacht vanuit zijn eigen "vleselijke" kracht. Daarom hebben we nodig om krachtig te zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Met Hem kunnen we overwinnen! God geeft daarvoor hulpmiddelen: een complete wapenrusting. Mogelijk had Paulus, de schrijver van deze brief in de Bijbel, een Romeinse soldaat in gedachten toen hij schreef over deze geestelijke wapenrusting. Die wapenrusting helpt ons staande te blijven:

Doet aan de gehele wapenrusting van God opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel (vers 11).

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. (Efeze 6: 13)

We hoeven dus niet aan te vallen, we strijden om staande te blijven. Bijbelverklaarder Matthew Henry zegt "Wij moeten besluiten, door Gods genade niet voor Satan te wijken. Wederstaat hem en hij zal van u vlieden. Gaat achterwaarts en hij zal grond winnen."

Gelukkig mogen gelovigen die wapens gebruiken. Ze zijn machtig; De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. (2 Korinthe 10:4 en 5)

Wat een machtige God! Hallelujah!


zaterdag 12 juni 2010

Psalm 86:5-7 - Genade, aandacht, hulp

SV HSV
Want Gij, HEERE, zijt goed en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen die U aanroepen. HEERE, neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen. In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij. niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

Matthew Henry schrijft in zijn Bijbelverklaring over dit gedeelte onder meer: "De goedheid van Gods aard is een grote bemoediging voor ons in ons spreken tot Hem [=tot God]. Zijn goedheid blijkt in twee dingen: in a. geven en b. vergeven:
  1. Hij is een zondevergevend God: Hij kan niet slechts vergeven, maar Hij is bereid te vergeven, meer bereid om te vergeven dan wij om berouw te heben en ons te bekeren. Ik zeide Ik zal belijdenis doen van mijne overtredingen voor den Heere; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde (Psalm 32:5)
  2. Hij is een God, die het gebed hoort, Hij is groot; groot van ontferming, rijk en milddadig voor allen die Hem aanroepen."
Einde citaat van Henry.

Vers 7 van de vechtverzen deze week spreekt over het aanroepen van God in tijden van nood ("benauwdheid", SV).

In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.

Iedereen die dit gebed zegt of zingt vanuit hart mag verzekerd zijn van Gods aandacht. En wie alleen dan Hij kan helpen? Want wie is er te vergelijken bij onze God? (vers 8) En wie is zo barmhartig en geduldig als God? (vers 15).

maandag 7 juni 2010

Psalm 86:15 - Barmhartig en genadig God

SV HSV
Maar Gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid. niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

Psalm 86 begint met de zin: "Een gebed van David". David is in grote problemen wanneer hij deze psalm schrijft. Hij bidt daarom om verlossing en troost tot Zijn God. Hij roemt God om Zijn barmhartigheid en genade en Zijn lankmoedigheid (geduld). In de verzen 8-13 is dit terug te vinden. Vanaf vers 14 begint een gedeelte in de psalm waarin David aan God vertelt dat trotse en hooghartige mensen, de hovaardigen, hem bedreigen en zijn dood willen. Het vers eindigt met zij hebben geen oog/respect voor U. (WV95/ESV) Geen oog hebben voor God is eigenlijk ook een levensgevaarlijke situatie. In het volgende Bijbelvers, het vechtvers van deze week, komt naar voren waarop iedere gelovige - net als David - kan vertrouwen: op God die liefdevol is en genadig, geduldig (NBV) maar ook vol liefde en trouw (WV95).

Het woord waarheid uit de Statenvertaling (SV) kan ook worden vertaald met trouw, zoals wordt gebruikt in de Willibrordvertaling (WV95). God is een God waarop te vertrouwen is. Dat geloofde David. Veel eerder al leefde de Joodse leider Mozes en hij geloofde het ook. In Exodus 34 is dit terug te vinden. Vers 6 uit dit Bijbelgedeelte is prima te vergelijken met het vechtvers van nu.