zaterdag 12 juni 2010

Psalm 86:5-7 - Genade, aandacht, hulp

SV HSV
Want Gij, HEERE, zijt goed en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen die U aanroepen. HEERE, neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen. In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij. niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

Matthew Henry schrijft in zijn Bijbelverklaring over dit gedeelte onder meer: "De goedheid van Gods aard is een grote bemoediging voor ons in ons spreken tot Hem [=tot God]. Zijn goedheid blijkt in twee dingen: in a. geven en b. vergeven:
  1. Hij is een zondevergevend God: Hij kan niet slechts vergeven, maar Hij is bereid te vergeven, meer bereid om te vergeven dan wij om berouw te heben en ons te bekeren. Ik zeide Ik zal belijdenis doen van mijne overtredingen voor den Heere; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde (Psalm 32:5)
  2. Hij is een God, die het gebed hoort, Hij is groot; groot van ontferming, rijk en milddadig voor allen die Hem aanroepen."
Einde citaat van Henry.

Vers 7 van de vechtverzen deze week spreekt over het aanroepen van God in tijden van nood ("benauwdheid", SV).

In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.

Iedereen die dit gebed zegt of zingt vanuit hart mag verzekerd zijn van Gods aandacht. En wie alleen dan Hij kan helpen? Want wie is er te vergelijken bij onze God? (vers 8) En wie is zo barmhartig en geduldig als God? (vers 15).