zaterdag 26 juni 2010

Efeze 6:13-15 - Staan en lopen met je wapenrusting

SV HSV
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
andere vertalingen

In de geestelijke strijd zoals genoemd in de vechtverzen van vorige week (Ef. 6:10-12) hebben we Goddelijke bescherming nodig. Paulus roept de gelovige op de complete wapenrusting aan te doen (vers 11). Die wapenrusting wordt ter beschikking gesteld voor de gelovigen.


Vers 13 spreekt over neemt aan de gehele wapenrusting van God. In de King James vertaling staat take unto you the whole armour of God. De wapenrusting moeten we niet laten liggen.

Oppakken en aantrekken dus, want waarom zouden we omvergestoten moeten worden? We mogen blijven staan want we hebben bescherming. De verzen 11, 13 en 14 geven aan dat de christen niet hoeft te vallen als de boze en zijn machten aanvallen. We mogen blijven staan in de strijd tegen die sterke tegenstander! God geeft ons bescherming!

De wapenrusting bestaat niet alleen uit wapens, maar ook uit bescherming. We moeten o.a. ook het borstwapen aandoen. De Herziene Statenvertaling geeft een duidelijker omschrijving van dit woord: een borstharnas. Het is een bescherming voor de borst en het hart.
De kanttekeningen in de Statenvertaling geven aan dat de daarbij horende gerechtigheid slaat op "godzaligheid van het leven en een goed geweten".

Matthew Henry schrijft in zijn verklaring: "Opmerkelijk is het dat er geen wapen voor de rug wordt genoemd; zo wij de vijand de rug toekeren zijn wij onbeschermd."

Goed schoeisel is belangrijk bij een wandeling. Zonder goede schoenen wandelt iemand niet ver. Vers 15 spreekt over het willen verbreiden van het Evangelie. Henry schrijft over het Evangelie van de vrede dat het ons in staat zal stellen "om met geregelde gang in de weg van de godsvrucht te lopen ondanks de moeilijkheden en gevaren die daaraan verbonden zijn". Het evangelie geeft tenslotte vrede in de harten van alle mensen die daarin geloven. Reden om voor goede schoenen te zorgen...