woensdag 30 december 2009

Jeremia 7:23 - Erbij

Blijf dicht bij God: Hoort naar Mijn stem, zo zal ik u tot een God zijn. en je zult bij God horen (gij zult Mij tot een volk zijn)
Wat een mooie belofte! God doet in het Nieuwe Testament nog zo'n mooie belofte: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. (2 Timotheus 2:13)

Hoor je Zijn stem? Volg je Hem? Ben je Hem trouw?
Dat wens ik u van harte voor 2010!

In januari hoopt vechtvers.nl verder te gaan met een nieuwe lijst vechtersverzen. Deze lijst zal online beschikbaar komen in dezelfde maand zo de Heere wil en wij leven. Nieuwsgierig naar de Engelse fighterverses? Deze worden ook gebruikt voor vechtvers.nl.
 

zaterdag 26 december 2009

Jeremia 7:23 - Terugkeren

SV
HSV
Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga.
nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

In de context van dit vers, veroordeelt de God Juda voor het aanbieden van schijnheilige offers.
Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Doet uw brandoffers tot uw slachtoffers, en eet vlees. Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers. Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga. (Jeremia 7:21-23)

Ook op andere plaatsen in het Oude Testament reageert God duidelijk heel ernstig op een godsdienst van vormen zonder geloof en liefde er in. Voorbeelden zijn te vinden in Jesaja 1:11, Jeremia 6:20 en Amos 5:21 en Jesaja 58

Zonden maken een scheiding tussen God en mensen: Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. (Jesaja 59:2)

De resultaten van het afdwalen van God, het vormgeloof, het aanbidden van vreemde goden had gevolgen voor het volk Israel: ze werden gestraft, ze werden zelfs uit hun land meegenomen door hun vijanden. Toch vergeet God Zijn volk niet: het vechtvers van deze week laat dat zien en ook Jesaja 59:1 Zie, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen
God wil de zonde niet, stelt er straf tegenover, maar biedt ook weer verlossing aan. Wonderlijk!

Vergelijk het vechtvers van deze week uit Jeremia ook eens met het vechtvers van oktober/november 2009.
 

donderdag 24 december 2009

Jericho en Bethlehem

Wat God zegt en belooft, doet Hij ook. Een voorbeeld is de verovering van de stad Jericho door de Israelieten. Jericho wordt in de handen van Jozua en het volk gegeven. Toen zeide de HEERE tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. (Jozua 6).

Een couplet uit het kinderliedje Jericho:
 God geeft Jozua een teken:
 trek de stad om zonder spreken,
 doe dat zeven dagen lang.
 Ik strijd voor u, wees niet bang.
 uit: Jericho H. Lam/W. ter Burg

De muren van Jericho vallen. Gods belofte aan Jozua is dus wel blijven staan. Wat God beloofde, deed Hij ook.

In het verleden kwamen ook andere Bijbelse beloften al uit, denk aan de voorspellingen uit het Oude Testament. De Messias zou komen. Een voorbeeld is te vinden in Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.
In het Nieuwe Testament is de vervulling te zien van deze profetie: er komen wijzen van het oosten naar Jezus toe, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea (Matthëus 2:1a).

Een ander voorbeeld uit het Oude Testament: Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. (Jesaja 11:1) In het geslachtsregister van Jezus Christus in Mattheüs 1:6a wordt Jesse de vader van koning David genoemd: En Jesse gewon David, den koning. In sommige edities van de Statenvertaling staat Jessai in plaats van Jesse. Het Griekse Iessai is de vertaling van de naam Isaï. Dat Jesse/Isaï de vader is van David de koning betekent de vervulling van Jesaja's profetie: Jezus is uit het geslacht van David. Het was eeuwen eerder al voorzegd en kwam uit toen Jezus werd geboren. Gods woorden, gesproken dit keer door een profeet, kwamen uit. Zouden andere beloften van God dan niet uitkomen?

zaterdag 19 december 2009

Jeremia 1:12b - Snelle uitvoering

SV
HSV
Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen. nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

De Heere God zegt tegen Jeremia dat Hij wakker zal zijn over Zijn woord. Dat "wakker zijn" wordt in verschillende vertalingen vertaald met waken of de wacht houden. In de NBV wordt het echter vertaald met zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Dit slaat terug op vers 11, waar God vraagt: Wat ziet gij, Jeremía? En ik (=Jeremia) zeide: Ik zie een amandelroede.

De vertaling hierboven sluit denk ik mooi aan bij de (enigzins hertaalde) kanttekening van vers 12 uit de Statenvertaling: "Zoals de amandelboom vroeg, wakker en vlug bloeit en vruchten voortbrengt, alzo zal Ik vlijtig, naarstig en wakker zijn om Mijn woord over de Joden snel te volbrengen. In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt, dat wij in onze taal niet zo kunnen vertalen, alsof men zou zeggen: Ik zal amandelboomsgewijze wakker zijn, of zoals de amandelboom daarvan de naam heeft dat hij wakker is om vrucht te dragen, zo zal Ik snel Mijn woorden laten uitkomen."

Niet alleen toen, ook nu is God wakker over Zijn Woord/waakt Hij over Zijn Woord/houdt Hij de wacht bij Zijn woord. Gods uitspraken en beloften vervallen dus niet! Hij zal uitvoeren wat Hij heeft gesproken.

zaterdag 12 december 2009

Jakobus 1:19b-20 - Langzaam zijn

SV
HSV
Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.
Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God voort.
andere vertalingen

Ieder mens moet vlug zijn in het horen. De kanttekeningen in de Statenvertaling wijzen daarbij naar: 1. het leren van de Bijbel en 2. het leren van iets goeds in het algemeen.

Dat betekent een open houding en verwachting naar God bij het Bijbellezen en een soortgelijke houding bij het omgaan met anderen.

Traag zijn om te spreken levert denktijd op. Meer denktijd zorgt voor opschorten van een mogelijk oordeel. Traagheid tot toorn valt te vertalen met langzaam kwaad worden. Zonder ongecontroleerde primaire reacties die ook allerlei ongecontroleerde tegenacties kunnen oproepen.

In plaats van veroordeling of toorn is het goed om te spreken en te denken zoals het voor God aangenaam is. Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser (Psalm 19:15).

Lees ook eens Spreuken 17:27 en Prediker 5:1.

zaterdag 5 december 2009

Jakobus 1:17 - Vader der lichten

SV
HSV
Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is of schaduw van omkering. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is, of schaduw door omwenteling.
andere vertalingen

Een internet-zoekopdracht voor dit artikel gaf onder andere een gedicht van Jakobus Revius als resultaat. Hij dichtte in zijn Over-Ysselsche sangen en dichten:

"De sterren, maen en son, en geest, en al moet swichten
Voor God, dat groote licht, den Vader aller lichten."

Gods licht overschaduwt in deze regels het licht in de natuur en in de geest van een mens. Wat zou er ook meer licht geven dan God, de Vader van de lichten? God zelf is een licht: En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. (1 Joh. 1:5)
God geeft ons ook zicht op genade, troost en blijdschap door Zijn licht: Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht. (Psalm 36:10)
De kanttekening (SV) bij dit vers legt het uit: "Dat is, als Gij ons door uw Heiligen Geest verlicht, en uw vaderlijk aanschijn in den Messias vertoont, dan bekomen wij het rechte verstand van uwe genadewerken en genieten een levenden troost en hartelijke blijdschap [...]".

zaterdag 28 november 2009

Spreuken 17:9 - Liefde en vrede

SV
HSV
Die de overtreding toedekt, zoekt liefde; maar die de zaak weder ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend. nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

Een misdaad vergeven lukt u dat? En als die persoon opnieuw een misdaad begaat? Lukt het u zeven keer te vergeven als het zeven keer misgaat? Jezus roept op tot 70 keer zeven. Iedere keer weer dus. Dat betekent liefde zoeken, "lankmoedigheid uitoefenen" keer op keer, zonder de moed op te geven.

In Kolossenzen 3:12-15 krijgen de uitverkorenen opdracht zich te bekleden met prachtige kledij: barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid en de liefde.
Er wordt gesproken over innerlijke bewegingen, dit is een Hebreeuwse manier van spreken waarmee innerlijke bewogenheid wordt bedoeld: doe het met je hart. Met het hart "trek je de kleding aan" die God aanreikt. Door die schitterende kleding ben je in staat te vergeven, het levert op dat je een overtreding keer op keer kunt toedekken. Vergeef elkaar net zoals Christus de gelovige vergeven heeft.

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander en vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.

donderdag 26 november 2009

Spreuken 16:32 - Vaste rots

Het online Van Dale woordenboek geeft bij toorn als verklaring: woede en drift. Zelfbeheersing is een onmisbaar deel van het leven van een christen. Als je driftig of woedend bent, zal de wereld daarmee veranderen? Kun je daarmee een rots verzetten?

Job 18:4
O gij, die zijn ziel verscheurt door zijn toorn! Zal om uwentwil de aarde verlaten worden, en zal een rots versteld worden uit haar plaats?

Lankmoedigheid is een gave van God en heeft duidelijk Gods voorkeur.
De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. (Spreuken 14:29) Haastig van gemoed zijn betekent ook: snel toornig zijn. God laat hier duidelijk zien dat we niet driftig (toornig) horen te zijn. Ook in Jakobus 1 vers 19 en 20 is dit te zien: Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Gods gerechtigheid betekent hier dat God het niet goed vindt dat een mens toornig is.

In Efeze 4 staat de oproep van Paulus aan de gelovigen in Efeze. In vers 26 staat Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid. De kanttekening uit de Statenvertaling zegt hierover: "Met deze woorden uit Ps. 4: genomen, verbiedt de apostel niet alle gramschap (=boosheid), want zulke bewegingen zijn van God in het hart geschapen, en wordt ook somwijlen Gode en Christus gramschap toegeschreven, namelijk over de zonde en ondankbaarheid der mensen; doch is deze de mening des apostels, dat, zo er rechtvaardige oorzaken van gramschap gegeven worden, dat die de maat niet te buiten moet gaan, noch te lang duren, maar haastiglijk weder nedergelegd worden."

Ook God kan boos zijn, ook een mens mag boos zijn, maar: geeft den duivel geen plaats. (vers 27) Meer weten over hoe de christen hoort te leven en welke schat de gelovige bezit? Lees dan verder vanaf vers 28.

zaterdag 21 november 2009

Spreuken 16:32 - Vrucht van de Geest

SV
HSV
De lankmoedige is beter dan de sterke, en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

De Statenvertalers hebben het woord lankmoedige gekozen voor het woord uit de grondtekst dat kan betekenen lang, geduldig of langzaam. Daardoor is het eerste deel van de tekst ook te lezen als "Een geduldig mens is beter dan de sterke". Of "Iemand die traag is tot toorn, is beter dan de sterke".

Ligt hier een alleen een feit: niet snel boos worden is okee, dan ben je beter dan een sterke held? Is het een verzoek om maar niet boos te worden?
Als er een verlangen is om niet zomaar boos te worden, is dat mogelijk in eigen kracht? Wie geeft de zaligheid en de vruchten erop?

Mattheus 5:5
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

Galaten 5:22
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

donderdag 19 november 2009

Openbaring 21:5-7 - Verklaring van Matthew Henry II

In het vorige bericht ging het over vers 5 en 6. Dit bericht gaat verder met de uitleg van vers 6 en 7 met behulp van de Bijbelverklaring van Matthew Henry.

De gelovige verlangt als het goed is naar de dingen die God belooft in deze verzen. Dit verlangen levert ook het bewijs voor de echtheid en zekerheid van de belofte. Gods volk verlangt naar zondeloze volmaaktheid en onafgebroken blijdschap in God. Bijzonder dat God dat reikhalzende verlangen in hen zelf heeft 'geplant'! Dat verlangen kan nooit worden vervuld met iets anders, hoe mooi het ook is; het zou foltering van de ziel zijn als de ziel teleurgesteld werd!
Het zou ook niet kunnen bestaan dat Gods goedheid en Zijn liefde een heilig en hemels verlangen teweegbrengen en dat de vervulling dan niet gebeuren zal. Daarom kunnen de ware gelovigen er van verzekerd zijn dat wanneer zij hun huidige moeilijkheden overwonnen hebben, God de dorstigen zal geven uit de fontein van het water des levens om niet.

De grootsheid van de toekomstige gelukzaligheid:
  • kosteloos en vrijwillig gegeven door God Hij geeft het water des levens voor niet
  • het heeft een volheid; Gods volk heeft een plek bij de hoofdbron van alle zegeningen zal alles beërven; door God te genieten zullen zij alle dingen genieten.
  • recht van erfgenamen: zij zullen zonen Gods zijn; de meest eervolle naam voor een mens, een naam die voortkomt uit de dierbaarste relatie tot God. Dit is ook de zekerste en onveranderlijkste relatie want er kan geen sprake van zijn dat die relatie ooit gewijzigd wordt.

zaterdag 14 november 2009

Openbaring 21:5-7 - Verklaring van Matthew Henry I

SV
HSV
En Die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het Water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
andere vertalingen

Onderstaande uitleg van de verzen 5 en 6 is gebaseerd op de Bijbelverklaring van Matthew Henry.

Johannes krijgt bevel om op te schrijven wat hij ziet. Het onderwerp dat hij ziet is zo groots en belangrijk voor de christelijke gemeente en het volk van God, dat zij daarvan de volste verzekering ontvangen moeten. God geeft zelf de opdracht om de waarachtigheid er van te herhalen en laat het door Johannes opschrijven. Deze teksten kunnen in beproevingen in gedachten komen of worden genomen tot troost voor Gods volk.

In vers 6 staat En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Dit staat er zo zeker alsof het al gebeurd was. Wij mogen en moeten Gods belofte aannemen alsof zij de vervulling ervan al is. Als God zegt dat Hij alle dingen nieuw maakt, is Hij daar al mee begonnen.
Een stukje verder in vers 6 deelt God ons Zijn titels mee: Alfa en de Omega, het begin en het einde. Het was Zijn heerlijkheid dat Hij het begin van de wereld en van de gemeente tot stand bracht. En het zal ook Zijn heerlijkheid zijn dat Hij het werk afmaakt waarmee Hij begonnen is. Gods macht en Zijn wil zijn de eerste oorzaak van alle dingen; Zijn genoegen en heerlijkheid ronden het af. God zal echt niet Zijn bedoeling laten schieten; Hij zou dan niet langer Alfa en de Omega zijn. Mensen beginnen dikwijls aan dingen die ze niet afmaken kunnen maar de raad van God zal bestaan en Hij zal alles doen wat Hem genoegen geeft.

donderdag 12 november 2009

Openbaring 21:4 - Zalig die in Christus sterven!

Een couplet uit Zalig die in Christus sterven:

Zalig die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen
ontwakend tot onsterflijkheid.
Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij.
Hallelluja,
bij 's Vaders troon
wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.
uit: lied 267 Liedboek voor de kerken

Dit lied gaat over de mensen die sterven en een waar geloof hadden. Na hun dood zullen ze proeven van de heerlijkheid van God: En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet. (1 Johannes 5:11 en 12).

De tip van de vorige tekst: verdeel de tekst in eenvoudiger stukken om sneller te leren. 

Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen;
en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw,
noch gekrijt,
noch moeite
zal meer zijn;
want de eerste dingen zijn weggegaan.

Om te controleren en misschien als ezelsbruggetje te gebruiken:
Twee keer het woord en vlak na elkaar;
drie keer het woordje noch vlak na elkaar
twee keer een regel die eindigt met meer zijn.

zaterdag 7 november 2009

Openbaring 21:4 - Verdwenen

SV
HSV
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geween of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
andere vertalingen

God zelf zal een einde maken aan de gevolgen van de zonde: de dood zal er niet meer zijn, en de eerste dingen: het lijden en kruisdragen van de christen, maar ook andere moeiten en verdriet in het huidige leven van de gelovige, gaan voorbij. God zelf zal troosten. Wat de mens had veroorzaakt, neemt God op een dag weg!

woensdag 4 november 2009

God op aarde II

Een andere plaats waar wordt gesproken over God op aarde is in Markus 1. Ook hier een stem uit de hemel. De Heere Jezus wordt gedoopt en vervolgens geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. (vers 11).

Ware gelovigen hebben het ontroerende en schitterende vooruitzicht dat God Zelf bij hen zal zijn wanneer het hemelse Jeruzalem is gekomen. Ook de bijbelheilige Job, die verschrikkelijke dingen moest meemaken (Job 1 en 2), gelooft toch dat zijn Verlosser leeft. Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan. (Job 19:25)
Hij heeft ondanks zijn afschuwelijke leven op dat moment een hoopvol vooruitzicht. Hij zal die Verlosser, de Heere Christus zelf, zien: uit mijn vlees God aanschouwen (19:26).

maandag 2 november 2009

In stukjes leren

Het is eenvoudiger om de tekst in etappes in te prenten. Iedere keer een stukje gaat beter dan meteen alles. Om u te helpen staat hier de tekst van de Statenvertaling in korte regels weergegeven. Dit is natuurlijk ook te gebruiken voor andere vertalingen.

En ik hoorde een grote stem uit de hemel
zeggende: Zie de tabernakel Gods is bij de mensen
en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen Zijn volk zijn
en God Zelf zal bij hen
en hun God zijn.

De korte regels beginnen bijna allemaal met het woordje en. Hierdoor is het makkelijker een nieuw stukje er bij te leren.

zaterdag 31 oktober 2009

Openbaring 21: 3 - God op aarde

SV
HSV
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
andere vertalingen

De apostel Johannes hoort en ziet op het eiland Patmos veel bijzondere dingen. Openbaring 21 vertelt dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zag en een nieuw Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel. Dan hoort hij een luide stem uit de hemel (vers 3). Deze stem vertelt dat de tabernakel, de woning van God, dan aanwezig is bij de mensen en dat Hij, God zelf, bij hen zal wonen. Wat heerlijk zal dat zijn, als God altijd bij je woont! Weg tranen, weg dood en weg verdriet vertelt vers 4.

Al eerder is God merkbaar voor één of meer mensen op de aarde geweest:
  • -Adam en Eva hoorden de stem van God wandelende in den hof (Genesis 3:8)
  • -Een wolkkolom en vuurzuil ging met de Israëlieten mee tijdens hun reis door de woestijn. De HEERE toog voor hun aangezicht (Exodus 13).
  • -Mozes mag God van achteren zien, want niemand kan God zomaar zien en blijven leven. (Exodus 33:23).
  • -Toen Jezus op de aarde was, kenden veel mensen hem van naam of door Zijn wonderen. Hij was mens zoals wij, maar dan zonder zonde. (2 Korinthe 2:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem.)
Er zijn meer plaatsen in de Bijbel waaruit blijkt dat God niet pas op aarde komt als het nieuwe Jeruzalem komt, maar dat Hij er merkbaar is geweest. Hij woont nu ook al in Zijn gemeente door Zijn genade en Geest. Denk bijvoorbeeld aan deze tekst (Mattheus 28:20) En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

woensdag 28 oktober 2009

Vechtersverzen beschikbaar

De lijst met vechtverzen voor eind 2009 is beschikbaar. Deze in te prenten teksten vindt u in een PDF-document, rechtsbovenaan onder Downloads. In dit PDF-document vindt u voor iedere week nieuwe vechtverzen, Bijbelteksten dus.

Hoe begin ik?
Voor iedere week tot eind 2009 is er een vechtvers - een Bijbeltekst dus - dat in het hoofd geprent wordt. Afhankelijk van uw voorkeur, begint u met leren van een nieuw Bijbelgedeelte op zaterdag of zondag. Een hele week lang wordt de tekst geoefend. Dus tot aan de volgende zaterdag of zondag. Dan begint u met een nieuw vechtvers van de lijst.
De lijst begint bij 31 oktober/1 november. Start u dan meteen? In de lijst vindt u dan Openbaring 21:3. Deze tekst leert u dan de hele week. De week erna, vindt u in de lijst: Openbaring 21:5-7. Dit is een gedeelte dat u dan weer een hele week kunt inprenten. Zo heeft iedere week zijn eigen vechtvers of vechtverzen.
Op www.vechtvers.nl vindt u D.V. iedere week een of meer keer een stukje uitleg over het in te prenten bijbelgedeelte van de week.

Hoe prent ik de vechtverzen, de Bijbelteksten in?
Hoe prent u een vechtvers, een bijbeltekst dus, in het hoofd? Een aantal mogelijkheden:
-print de tekst uit en hang hem op
-schrijf de tekst de over (liefst iedere dag)
-zeg de tekst hardop (alleen of met meer mensen)
-hang of plak de tekst op (dashboard van de auto, keukenkastje, agenda)

Voor meer informatie over vechtersverzen, lees de kolom rechts of onderstaand artikel.

Bijbelvertalingen

Iedere bijbellezer heeft zo zijn eigen voorkeur wat betreft bijbelvertaling. Voor vechtvers.nl is gekozen is voor de Statenvertaling. Deze vertaling staat heel dicht bij de grondteksten. Ook wordt de tekst weergegeven in de Herziene Statenvertaling, omdat deze dicht bij de grondteksten en de Statenvertaling wil staan, maar tegelijkertijd begrijpelijk(er) wil zijn.

Misschien kiest u liever een andere vertaling, dan kunt u de lijst met vechtverzen gebruiken en de vechtverzen zelf opzoeken in uw eigen vertaling. Vechtvers.nl wil hier rekening mee houden en iedere week een hyperlink weergeven voor het te leren bijbelgedeelte. De lijst met vechtverzen vindt u rechtsbovenaan onder Downloads.

donderdag 22 oktober 2009

Welkom op vechtvers.nl

Vechtersverzen zijn korte stukken uit de bijbel om iedere week te leren, in te prenten.
In te prenten ter ondersteuning van de gelovige. Maar het uiteindelijke doel is: opbouw van het geloof en dat van anderen; tot eer van God! Mogen we allen de Heere Jezus in geloof zien, dat is mijn wens en gebed!

Ontstaan
Het idee voor deze website begon langzaam te groeien na het lezen van een twitter berichtje van John Piper (www.desiringgod.com). Ik kwam terecht op de Amerikaanse site http://fighterverses.com.
Ook na een zoektocht op internet en navragen vond ik geen dergelijke site in het Nederlands.
Dezelfde tijd las ik via mijn bijbelrooster in Spreuken een tweetal teksten:
  • in 15:4 De medicijn der tong is een boom des levens;
  • in 15:23 hoe goed is een woord op zijn tijd!
Vers 23 had ik ook al in gedachten voordat ik het vers werkelijk las, het zag eruit als een bevestiging. Het idee voor deze site kwam naar boven drijven. Onze dominee refereerde een zondag daarna ook aan het kennen van bijbelteksten, dat dat zoveel steun kan geven. Door deze ervaringen weet ik dit idee ook "gesteund" van Bovenaf. Dat deed me besluiten de domeinnaam te registreren en de website te bouwen. Met toestemming heb ik hetzelfde "inprentrooster" gebruikt als op Fighterverses.com

Gods zegen toegewenst!

Jeroen Plaisier