donderdag 26 november 2009

Spreuken 16:32 - Vaste rots

Het online Van Dale woordenboek geeft bij toorn als verklaring: woede en drift. Zelfbeheersing is een onmisbaar deel van het leven van een christen. Als je driftig of woedend bent, zal de wereld daarmee veranderen? Kun je daarmee een rots verzetten?

Job 18:4
O gij, die zijn ziel verscheurt door zijn toorn! Zal om uwentwil de aarde verlaten worden, en zal een rots versteld worden uit haar plaats?

Lankmoedigheid is een gave van God en heeft duidelijk Gods voorkeur.
De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. (Spreuken 14:29) Haastig van gemoed zijn betekent ook: snel toornig zijn. God laat hier duidelijk zien dat we niet driftig (toornig) horen te zijn. Ook in Jakobus 1 vers 19 en 20 is dit te zien: Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Gods gerechtigheid betekent hier dat God het niet goed vindt dat een mens toornig is.

In Efeze 4 staat de oproep van Paulus aan de gelovigen in Efeze. In vers 26 staat Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid. De kanttekening uit de Statenvertaling zegt hierover: "Met deze woorden uit Ps. 4: genomen, verbiedt de apostel niet alle gramschap (=boosheid), want zulke bewegingen zijn van God in het hart geschapen, en wordt ook somwijlen Gode en Christus gramschap toegeschreven, namelijk over de zonde en ondankbaarheid der mensen; doch is deze de mening des apostels, dat, zo er rechtvaardige oorzaken van gramschap gegeven worden, dat die de maat niet te buiten moet gaan, noch te lang duren, maar haastiglijk weder nedergelegd worden."

Ook God kan boos zijn, ook een mens mag boos zijn, maar: geeft den duivel geen plaats. (vers 27) Meer weten over hoe de christen hoort te leven en welke schat de gelovige bezit? Lees dan verder vanaf vers 28.