zaterdag 28 november 2009

Spreuken 17:9 - Liefde en vrede

SV
HSV
Die de overtreding toedekt, zoekt liefde; maar die de zaak weder ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend. nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

Een misdaad vergeven lukt u dat? En als die persoon opnieuw een misdaad begaat? Lukt het u zeven keer te vergeven als het zeven keer misgaat? Jezus roept op tot 70 keer zeven. Iedere keer weer dus. Dat betekent liefde zoeken, "lankmoedigheid uitoefenen" keer op keer, zonder de moed op te geven.

In Kolossenzen 3:12-15 krijgen de uitverkorenen opdracht zich te bekleden met prachtige kledij: barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid en de liefde.
Er wordt gesproken over innerlijke bewegingen, dit is een Hebreeuwse manier van spreken waarmee innerlijke bewogenheid wordt bedoeld: doe het met je hart. Met het hart "trek je de kleding aan" die God aanreikt. Door die schitterende kleding ben je in staat te vergeven, het levert op dat je een overtreding keer op keer kunt toedekken. Vergeef elkaar net zoals Christus de gelovige vergeven heeft.

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander en vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.

donderdag 26 november 2009

Spreuken 16:32 - Vaste rots

Het online Van Dale woordenboek geeft bij toorn als verklaring: woede en drift. Zelfbeheersing is een onmisbaar deel van het leven van een christen. Als je driftig of woedend bent, zal de wereld daarmee veranderen? Kun je daarmee een rots verzetten?

Job 18:4
O gij, die zijn ziel verscheurt door zijn toorn! Zal om uwentwil de aarde verlaten worden, en zal een rots versteld worden uit haar plaats?

Lankmoedigheid is een gave van God en heeft duidelijk Gods voorkeur.
De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. (Spreuken 14:29) Haastig van gemoed zijn betekent ook: snel toornig zijn. God laat hier duidelijk zien dat we niet driftig (toornig) horen te zijn. Ook in Jakobus 1 vers 19 en 20 is dit te zien: Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Gods gerechtigheid betekent hier dat God het niet goed vindt dat een mens toornig is.

In Efeze 4 staat de oproep van Paulus aan de gelovigen in Efeze. In vers 26 staat Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid. De kanttekening uit de Statenvertaling zegt hierover: "Met deze woorden uit Ps. 4: genomen, verbiedt de apostel niet alle gramschap (=boosheid), want zulke bewegingen zijn van God in het hart geschapen, en wordt ook somwijlen Gode en Christus gramschap toegeschreven, namelijk over de zonde en ondankbaarheid der mensen; doch is deze de mening des apostels, dat, zo er rechtvaardige oorzaken van gramschap gegeven worden, dat die de maat niet te buiten moet gaan, noch te lang duren, maar haastiglijk weder nedergelegd worden."

Ook God kan boos zijn, ook een mens mag boos zijn, maar: geeft den duivel geen plaats. (vers 27) Meer weten over hoe de christen hoort te leven en welke schat de gelovige bezit? Lees dan verder vanaf vers 28.

zaterdag 21 november 2009

Spreuken 16:32 - Vrucht van de Geest

SV
HSV
De lankmoedige is beter dan de sterke, en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

De Statenvertalers hebben het woord lankmoedige gekozen voor het woord uit de grondtekst dat kan betekenen lang, geduldig of langzaam. Daardoor is het eerste deel van de tekst ook te lezen als "Een geduldig mens is beter dan de sterke". Of "Iemand die traag is tot toorn, is beter dan de sterke".

Ligt hier een alleen een feit: niet snel boos worden is okee, dan ben je beter dan een sterke held? Is het een verzoek om maar niet boos te worden?
Als er een verlangen is om niet zomaar boos te worden, is dat mogelijk in eigen kracht? Wie geeft de zaligheid en de vruchten erop?

Mattheus 5:5
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

Galaten 5:22
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

donderdag 19 november 2009

Openbaring 21:5-7 - Verklaring van Matthew Henry II

In het vorige bericht ging het over vers 5 en 6. Dit bericht gaat verder met de uitleg van vers 6 en 7 met behulp van de Bijbelverklaring van Matthew Henry.

De gelovige verlangt als het goed is naar de dingen die God belooft in deze verzen. Dit verlangen levert ook het bewijs voor de echtheid en zekerheid van de belofte. Gods volk verlangt naar zondeloze volmaaktheid en onafgebroken blijdschap in God. Bijzonder dat God dat reikhalzende verlangen in hen zelf heeft 'geplant'! Dat verlangen kan nooit worden vervuld met iets anders, hoe mooi het ook is; het zou foltering van de ziel zijn als de ziel teleurgesteld werd!
Het zou ook niet kunnen bestaan dat Gods goedheid en Zijn liefde een heilig en hemels verlangen teweegbrengen en dat de vervulling dan niet gebeuren zal. Daarom kunnen de ware gelovigen er van verzekerd zijn dat wanneer zij hun huidige moeilijkheden overwonnen hebben, God de dorstigen zal geven uit de fontein van het water des levens om niet.

De grootsheid van de toekomstige gelukzaligheid:
  • kosteloos en vrijwillig gegeven door God Hij geeft het water des levens voor niet
  • het heeft een volheid; Gods volk heeft een plek bij de hoofdbron van alle zegeningen zal alles beërven; door God te genieten zullen zij alle dingen genieten.
  • recht van erfgenamen: zij zullen zonen Gods zijn; de meest eervolle naam voor een mens, een naam die voortkomt uit de dierbaarste relatie tot God. Dit is ook de zekerste en onveranderlijkste relatie want er kan geen sprake van zijn dat die relatie ooit gewijzigd wordt.

zaterdag 14 november 2009

Openbaring 21:5-7 - Verklaring van Matthew Henry I

SV
HSV
En Die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het Water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
andere vertalingen

Onderstaande uitleg van de verzen 5 en 6 is gebaseerd op de Bijbelverklaring van Matthew Henry.

Johannes krijgt bevel om op te schrijven wat hij ziet. Het onderwerp dat hij ziet is zo groots en belangrijk voor de christelijke gemeente en het volk van God, dat zij daarvan de volste verzekering ontvangen moeten. God geeft zelf de opdracht om de waarachtigheid er van te herhalen en laat het door Johannes opschrijven. Deze teksten kunnen in beproevingen in gedachten komen of worden genomen tot troost voor Gods volk.

In vers 6 staat En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Dit staat er zo zeker alsof het al gebeurd was. Wij mogen en moeten Gods belofte aannemen alsof zij de vervulling ervan al is. Als God zegt dat Hij alle dingen nieuw maakt, is Hij daar al mee begonnen.
Een stukje verder in vers 6 deelt God ons Zijn titels mee: Alfa en de Omega, het begin en het einde. Het was Zijn heerlijkheid dat Hij het begin van de wereld en van de gemeente tot stand bracht. En het zal ook Zijn heerlijkheid zijn dat Hij het werk afmaakt waarmee Hij begonnen is. Gods macht en Zijn wil zijn de eerste oorzaak van alle dingen; Zijn genoegen en heerlijkheid ronden het af. God zal echt niet Zijn bedoeling laten schieten; Hij zou dan niet langer Alfa en de Omega zijn. Mensen beginnen dikwijls aan dingen die ze niet afmaken kunnen maar de raad van God zal bestaan en Hij zal alles doen wat Hem genoegen geeft.

donderdag 12 november 2009

Openbaring 21:4 - Zalig die in Christus sterven!

Een couplet uit Zalig die in Christus sterven:

Zalig die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen
ontwakend tot onsterflijkheid.
Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij.
Hallelluja,
bij 's Vaders troon
wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.
uit: lied 267 Liedboek voor de kerken

Dit lied gaat over de mensen die sterven en een waar geloof hadden. Na hun dood zullen ze proeven van de heerlijkheid van God: En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet. (1 Johannes 5:11 en 12).

De tip van de vorige tekst: verdeel de tekst in eenvoudiger stukken om sneller te leren. 

Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen;
en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw,
noch gekrijt,
noch moeite
zal meer zijn;
want de eerste dingen zijn weggegaan.

Om te controleren en misschien als ezelsbruggetje te gebruiken:
Twee keer het woord en vlak na elkaar;
drie keer het woordje noch vlak na elkaar
twee keer een regel die eindigt met meer zijn.

zaterdag 7 november 2009

Openbaring 21:4 - Verdwenen

SV
HSV
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geween of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
andere vertalingen

God zelf zal een einde maken aan de gevolgen van de zonde: de dood zal er niet meer zijn, en de eerste dingen: het lijden en kruisdragen van de christen, maar ook andere moeiten en verdriet in het huidige leven van de gelovige, gaan voorbij. God zelf zal troosten. Wat de mens had veroorzaakt, neemt God op een dag weg!

woensdag 4 november 2009

God op aarde II

Een andere plaats waar wordt gesproken over God op aarde is in Markus 1. Ook hier een stem uit de hemel. De Heere Jezus wordt gedoopt en vervolgens geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. (vers 11).

Ware gelovigen hebben het ontroerende en schitterende vooruitzicht dat God Zelf bij hen zal zijn wanneer het hemelse Jeruzalem is gekomen. Ook de bijbelheilige Job, die verschrikkelijke dingen moest meemaken (Job 1 en 2), gelooft toch dat zijn Verlosser leeft. Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan. (Job 19:25)
Hij heeft ondanks zijn afschuwelijke leven op dat moment een hoopvol vooruitzicht. Hij zal die Verlosser, de Heere Christus zelf, zien: uit mijn vlees God aanschouwen (19:26).

maandag 2 november 2009

In stukjes leren

Het is eenvoudiger om de tekst in etappes in te prenten. Iedere keer een stukje gaat beter dan meteen alles. Om u te helpen staat hier de tekst van de Statenvertaling in korte regels weergegeven. Dit is natuurlijk ook te gebruiken voor andere vertalingen.

En ik hoorde een grote stem uit de hemel
zeggende: Zie de tabernakel Gods is bij de mensen
en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen Zijn volk zijn
en God Zelf zal bij hen
en hun God zijn.

De korte regels beginnen bijna allemaal met het woordje en. Hierdoor is het makkelijker een nieuw stukje er bij te leren.