maandag 12 april 2010

Psalm 121:5-6 - Dag en nacht veilig!

SV
HSV
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

De Heere God is de "Bewaarder Israëls". In Jesaja 19:25 zegt God tegen Israël dat het volk Zijn erfdeel is. De dichter van Psalm 121 gelooft blijkbaar dat God de Bewaarder van Israël is. Op meerdere plaatsen in de Bijbel staan bewijzen dat Israël en God bij elkaar horen. Het is, omdat Hij dat wil.
De dichter vertrouwt God en noemt God de "schaduw aan de rechterhand". In de schaduw kun je schuilen tegen de stekende zon. Een veilige plek dus. Zo vertelt ook vers 6: de zon zal u overdag niet steken en de maan 's nachts ook niet.

Bij God ben je veilig lijkt de dichter zichzelf en/of zijn toehoorder te willen vertellen. In Psalm 91 is een dergelijke tekst te vinden: Want Gij, HEERE, zijt mijn toevlucht; den Allerhoogste heb gij gesteld tot Uw vertrek; U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal tot uw tent naderen (Psalm 91:8 en 9).
Maar, er sterven toch ook christenen aan uitputting, in oorlogen enzovoort? Dan klopt deze psalm toch niet? Dat is een reële vraag. En deze ook: Bent u in Christus? Gelooft u in Hem? Die vraag lijkt van een andere orde, maar is wel een reële.

Gelooft u in Jezus Christus, dan gaat het niet meer over uitputting of de dood etcetera, maar over de band met Christus:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere (Romeinen 8:35-39).

God geeft zekerheid. Hij is het vertrouwen waard! Wie of wat zal ons scheiden van Christus?