maandag 28 januari 2013

1 Tessalonicenzen 5:16-17 - Gods wil

Verheugt u altijd, bidt zonder ophouden
(Naardense Vertaling)

Diverse vertalingen...