zaterdag 22 mei 2010

Efeze 2:8-10 - Zalig

SV HSV
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
andere vertalingen

Bent u zalig? Ben jij zalig? Heeft u uzelf veranderd? Of moet een verandering nog plaatsvinden? Of is bekering eigenlijk niet nodig? Uit Romeinen 3 blijkt dat we absoluut God nodig hebben vanwege de situatie waarin een mens zich bevindt. Als God iemand "zaligmaakt", dan zorgt God voor verandering. En die verandering, noem het "de bekering", is nodig, omdat u dood was door de overtredingen en de zonden (Efeze 2:1)

De schrijver van het Bijbelboek Efeze - hoogstwaarschijnlijk Paulus - schrijft in hoofdstuk 2:

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - (Efeze 2:4)

Hier blijkt dat God mensen veranderd heeft, levend gemaakt staat er. Dat is puur genade! Hoewel er eerst een doodsvonnis boven het hoofd hing (Johannes 3), maakt God mensen levend, zalig. Dan is die dreigende straf niet meer nodig. God scheldt alle schuld kwijt!
Kijk op twitter.com/vechtvers voor links over bekering.

De vechtverzen van deze week spreken over genade en over geloof. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof Het is bijna vanzelfsprekend om te zeggen: de genade komt van God. Maar wat betreft het geloof, komt dat nu van God of komt dat uit een mens zelf? In de brontaal van de Efeze-brief in het Grieks verwijst het woordje dat (dat niet uit u) naar het gedeelte uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. Daaruit kunnen we concluderen: genade en geloof zijn een geschenk van God.

Amazing Grace
Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.