zondag 24 april 2011

Spreuken 4:20-21 - Woorden van toen voor nu

HSV SV
Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen,
bewaar ze in het binnenste van je hart.
Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.
andere vertalingen

In dit gedeelte van het Bijbelboek Spreuken wordt de lezer dan wel hoorder op een directe manier aangesproken: het geldt niet alleen de zonen, maar iedereen. Meer hierover in het artikel over vechtvers Spreuken 1:10.

De woorden die gesproken worden zijn van belang: sla acht op mijn woorden. Ze zijn zelfs van groot belang, want de vader uit dit Bijbelgedeelte roept op om zijn woorden op te merken: ze moeten steeds voor ogen staan, ze moeten bewaard worden in het binnenste van het hart.

Wat is het belang van deze raadgevingen, de verzen 22-27?

want leven zijn ze voor wie hen vindt,-
een geneesmiddel voor heel zijn vlees;
behoed je hart met alle waakzaamheid,-
want daaruit zijn
de uitgangen des levens;
doe van jou weg verkeerdheid van mond,-
en valsheid van lippen,-
houd die verre van je;
laten je ogen voorwaarts kijken,-
je wimpers
rechtuit naar wat tegenover je is;
effen het spoor voor je voet,-
laten al je wegen welgericht zijn;
neig niet naar rechts of links,-
houd je voet verwijderd van kwaad
Naardense Bijbelvertaling

Deze woorden betekenen veel – anders zouden we ze niet ter harte hoeven nemen. Ze helpen de gelovige om op het pad van God te lopen. Niet als bevel, maar uit dankbaarheid. Gods weg bewandelen geeft leven voor de ziel en is iets wat God genoegen doet:

zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God (Kol 1:10, HSV)

Het is bovendien goed voor onze naaste omgeving:

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. (Lukas 6:45, NBG51)

Woorden uit het Oude Testament blijken toch voor vandaag de dag nog betekenis te dragen.
Goddank voor Zijn woorden van toen voor nu!