zaterdag 16 april 2011

Efeze 4:31-32 - Vergeving krijgen en geven

HSV SV
Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.
andere vertalingen

Ondanks het leven als nieuwe mens is het blijkbaar mogelijk dat de christen leeft met zaken zoals bitterheid, woede, geschreeuw en laster, of een combinatie van deze. Mogelijk is bitterheid de aansteker van de zonden die daarna genoemd worden. Bitterheid komt voort uit een hart dat niet recht is voor God:

Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid. (Hand. 8:21b-23, NBG)

Het blijkt dat de zonden vergeven kunnen worden! Dat gelovigen ook elkaar moeten vergeven blijkt uit vers 31: vergevende elkander.

De vechtverzen van deze en van vorige week spreken van de dingen die een christen niet moet doen en wat hij wel moet doen. Genade geven (Efeze 4:29) is bijvoorbeeld niet een gave die een mens zomaar uit zich zelf kan uitvoeren. Hij heeft daarvoor ook genade nodig.

Voor vriendelijkheid en barmhartigheid, voor vergeving geven is diezelfde genade nodig. En daar mogen we rijkelijk uit putten: want wij behoren God toe, in Christus. Denk aan het gebed dat Christus ons leerde: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. (Mattheus 6:12). Dat betekent dan ook dat wij de ander kunnen vergeven, want daarvoor is genade genoeg aanwezig!

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
couplet uit Groot is Uw trouw, o Heer
© Hope Publ. Comp. / Universal Songs